Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:26

2017-12-13
M2017/03031/S
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens geotekniska institut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. SGI ska även redovisa hur myndighetens arbete med klimatanpassning har använts för att stödja kommuners och andras arbete med plan- och byggprocessen.  

Sjukfrånvaro

SGI ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten, såsom system för att upptäcka ohälsa bland medarbetare.

Offentlig upphandling

SGI ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- 17 januari,

- 16 februari,

- 2 maj,

- 29 juli och

- 8 november 2018.

3

Uppdrag

Göta älv

SGI ska samlat redovisa hur anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.8 Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, har använts för 2018. Redovisningen ska omfatta upprättandet av och verksamheten vid delegationen för Göta älv inklusive fördjupade geotekniska undersökningar samt arbetet med utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

SGI ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut46 767
ap.1Statens geotekniska institut (ram)46 767

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 4033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 897
2018-02-253 897
2018-03-253 897
2018-04-253 897
2018-05-253 897
2018-06-253 897
2018-07-253 897
2018-08-253 897
2018-09-253 897
2018-10-253 897
2018-11-253 897
2018-12-253 900
Summa46 767
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 165206 2006 051149-996
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning5019610 1009 866234831
Summa-66411616 30015 917383-165
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, BT PBB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret