Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:31

2017-12-18
U2017/04205/UH
U2017/05023/BS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Mälardalens högskola
Box 883
721 23 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Mälardalens högskola
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska anordna verksamhet vid Idélab, som är en del av innovationskontoret vid högskolan.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola610 073
ap.1Takbelopp (ram)610 073

Villkor för anslag 2:33

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola113 742
ap.3Basresurs (ram)113 742

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mälardalens högskola4 122
ap.27Idélab (ram)4 122

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2560 662
2018-02-2560 662
2018-03-2560 662
2018-04-2560 662
2018-05-2560 662
2018-06-2560 662
2018-07-2560 662
2018-08-2560 662
2018-09-2560 662
2018-10-2560 662
2018-11-2560 662
2018-12-2560 655
Summa727 937
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mälardalens högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:33 ap.1Takbelopp
2:34 ap.3Basresurs
2:65 ap.27Idélab
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:31, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

U2017/04205/UH
U2017/05023/BS
(delvis)
U2017/05081/UH