Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2017-12-18
N2017/07684/D
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/01455/D m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Post- och telestyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur den verksamhet som finansieras av anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Civilt försvar

Post- och telestyrelsen ska redovisa användningen av de 10 000 000 kronor som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Upphandlingar

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes


– den 17 januari,


– den 16 februari,


– den 2 maj,


– den 29 juli, och 


– den 8 november.

2

Organisationsstyrning

Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska rapportera till och samråda med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) löpande i sakfrågor.

3

Uppdrag

1. Bredband

1.1 Uppföljning och analys

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden i länet har genomförts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.
  2. Följa och redovisa utnyttjandet av samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa behovet av bredbandsstöd för 2019–2020. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2019 och i uppdaterad form avseende utnyttjandet senast den 30 september 2019.
  3. Följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband för hushåll och företag som berörs av den pågående avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi (dnr N2016/08008/D). Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen även vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad, ge stöd till relevanta myndigheter och affärsverk samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Leda en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda myndigheter samt Bredbandsforum.
  2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.

För genomförandet av uppdraget får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2019.

2. Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs. Detta innebär att Post-och telestyrelsen på begäran kan upphandla en telefonilösning om en sådan inte kan tillhandahållas på kommersiella grunder. Post- och telestyrelsen ska senast den 29 mars 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

3. Uppföljning och analys av posttjänster

1. Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys av utvecklingen på postmarknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 april 2018.

2. Post- och telestyrelsen ska även särskilt följa upp att befordringskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten i postförordningen (2010:1049) efterlevs. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 oktober 2018 och slutredovisas senast den 15 april 2019 (i samband med den årliga uppföljningen och analysen av postmarknaden och posttjänster) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4. Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2019.

Vid genomförandet av uppdraget ska Post- och telestyrelsen samverka med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket, andra berörda myndigheter, näringsliv samt intresse- och branschorganisationer. Arbetet bör vid behov samordnas med angränsande områden som stöd till kommersiell service, post och elektroniska kommunikationstjänster samt med myndighetens arbete med insatser för personer med funktionsnedsättning.

5. Moderna beredskapsjobb i staten

Post- och telestyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna och därmed även Post- och telestyrelsen ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Post- och telestyrelsen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

6. Sveriges exportstrategi

Post- och telestyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde bidra till Sveriges exportstrategi.

7. Civilt försvar

1. Post- och telestyrelsen ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

2. Post- och telestyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

– Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

8. Tillförlitliga elektroniska kommunikationer

Post- och telestyrelsen ska beskriva det arbete som bedrivs av operatörer och andra intressenter samt redovisa vilka normer som styr deras insatser och åtgärder för att säkerställa tillförlitliga elektroniska kommunikationer (robusthet, driftsäkerhet, redundans m.m.). Identifierade utvecklingsmöjligheter och behov av förändringar ska särskilt redovisas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2018.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen42 040
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)42 040

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

– Förvaltningsutgifter för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning och för grundläggande betaltjänster.

– Utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap.

– Projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen140 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)140 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för:

– Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.

– Befordran av blindskrift.

– Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation, samt elektroniska tjänster.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 10 000 000 kronor användas till projektbidrag som beviljas efter ansökan till projekt av mindre betydelse, enligt kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, till organisationer som anordnar utbildningar för att personer med speciella behov ska kunna lära sig att använda it och elektroniska tjänster i syfte att åstadkomma social integrering av sårbara grupper. Med speciella behov avses personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper samt personer som kan ha större inlärningssvårigheter, t.ex. äldre och nyanlända med låg utbildning.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 3 000 000 kronor användas för särskilda utredningar.

Av anslagsposten får medel även betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen33 537
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)33 537
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 2 och 3 §§ förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. 

Anslagsposten får även användas till utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster samt för post inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

Av anslagsposten får 300 000 kronor användas för finansiering av Tillväxtverkets arbete med beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för regionala kartläggningar och beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen146 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (ram)46 014
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län0
ap.3Elektronisk komm - Kanalisation, del till länsstyrelsen Örebro (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Av anslagsposten får 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (dnr N2016/08066/D och dnr N2016/08067/D), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 2 014 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom allmänt tillgängliga telefonitjänster i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning av allmänt tillgängliga telefonitjänster och tillgången till internetanslutningar/ bredband. Detta inkluderar även att högst 200 000 kronor får användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Av anslagsposten får 20 000 000 kronor användas till de åtgärder som krävs för genomförandet av en höjd nivå för funktionell tillgång till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Beloppet ska även täcka administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.11 2613 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 208Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.31 006Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Allt0
ap.21 380Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1200 00090 00065 00045 0002021
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.345 00017 68416 02411 2922022
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1190 00070 00070 00050 0002022
ap.25 0003 6691 0003312022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriande förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-253 503
2018-02-253 503
2018-03-253 503
2018-04-253 503
2018-05-253 503
2018-06-253 503
2018-07-253 503
2018-08-253 503
2018-09-253 503
2018-10-253 503
2018-11-253 503
2018-12-253 507
Summa42 040
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation45 801-16 037238 000248 000-10 00019 764
Post806-1 36431 50033 000-1 500-2 058
Radioutrustning2 637-4709 00010 500-1 500667
Betrodda tjänster00505000
Utbyggnad av bredbandsnät-5 078-5 14113 00011 0002 000-8 219
Summa44 166-23 012291 550302 550-11 00010 154
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

För den del av verksamheten avseende betrodda tjänster som inte täcks av avgifter får Post- och telestyrelsen disponera medel från anslag 1:18 Digitaliseringsmyndigheten anslagspost 8 Gemensamma e-förv.projekt - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster inom utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Utbyggnad av bredbandsnät

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar945300100 000100 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2018 (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet.2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Avgiftsuttaget för 2018 fastställs enligt 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 715 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras500
Belopp angivna i tkr

Villkor

För det fall öppnat brev (s.k obeställbara brev) innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Helena Strömbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM och internrevisionen
Justitiedepartementet/L6 och SSK
Utrikesdepartementet/IH
Försvarsdepartementet/SUND
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA, FMA, K, KO och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/MM
Kulturdepartementet/KA och MFI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Tillväxtverket
Försvarsmakten
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands län landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Samverkansorganen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 2, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

N2017/07684/D
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/01455/D
N2017/07291/D