Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 9

2017-12-18
N2017/07697/SUN
N2017/07555/KLS (delvis)
N2015/01967/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 23, bet. 2017/18:MJU2, rskr. 2017/18:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens veterinärmedicinska anstalt.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt:

– ska redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att natrurresurserna används hållbart.

– ska redovisa användningen av de medel om 22 000 000 kronor, som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Kollektivavtalsenliga villkor

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Säkra livsmedel

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa sitt arbete med att verka för säkra livsmedel.

Antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

Tjänsteexport

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Prognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Statens veterinärmedicinska anstalt ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Statens veterinärmedicinska anstalt ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens veterinärmedicinska anstalt ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Statens veterinärmedicinska anstalt ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

– Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt144 379
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)144 379

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 133 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

2. Av anslaget ska 22 000 000 kronor användas för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.14 3313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)38 900
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2512 032
2018-02-2512 032
2018-03-2512 032
2018-04-2512 032
2018-05-2512 032
2018-06-2512 032
2018-07-2512 032
2018-08-2512 032
2018-09-2512 032
2018-10-2512 032
2018-11-2512 032
2018-12-2512 027
Summa144 379
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet8 752900167 300168 300-1 0008 652
Tjänsteexport5 969-2008 7009 000-3005 469
Summa14 721700176 000177 300-1 30014 121
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För viltverksamhet får Statens veterinärmedicinska anstalt från Kammarkollegiet rekvirera högst 4 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften tidigast den 1 januari 2018 och hälften tidigast den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Justitiedepartementet, SSK
Miljö- och energidepartementet, S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 9, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

N2017/07697/SUN
N2017/07555/KLS (delvis)
N2015/01967/SUN
N2016/01786/SUN
N2016/06845/SUN
N2017/00468/SUN
N2017/01652/SUN