Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2017-12-21
N2017/07848/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/01342/SUBT (slutligt) m.fl.
Se bilaga 1
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

2. Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten har bedrivit.

3. Offentlig upphandling

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa hur myndigheten, vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden, har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Statens väg- och transportforskningsinstituts pågående uppdrag.

2. Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling

Regeringen vill stimulera en ökad och säker cykling för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Som ett led i detta ska Statens väg- och transportforskningsinstitut som administrativ värd leda arbetet med ett nationellt kunskapscentrum för att kunna samla forskning och utbildning inom cykling. Satsningen uppgår till 5 miljoner kronor per år under perioden 2018–2021. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska årligen återrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober.

3. Moderna beredskapsjobb

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Statens väg- och transportforskningsinstitut, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut53 540
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)48 540
ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 6063 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 462
2018-02-254 462
2018-03-254 462
2018-04-254 462
2018-05-254 462
2018-06-254 462
2018-07-254 462
2018-08-254 462
2018-09-254 462
2018-10-254 462
2018-11-254 462
2018-12-254 458
Summa53 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:9 ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet
Uppdragsverksamhet12 7661 38660 21458 6141 60015 752
Tjänsteexport142154 9004 86832261
Summa12 7801 60165 11463 4821 63216 013
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten ska särredovisas. Av redovisningen ska framgå bl.a. uppdragsintäkternas andel av Statens väg- och transportforskningsinstituts totala intäkter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens väg- och transportforskningsinstitut får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i myndighetens instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 5, 2017-12-21

Diarienummerförteckning

N2017/07848/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/01342/SUBT (slutligt)
N2017/06656/SUBT