Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III6

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:18 Digitaliseringsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtagande (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Digitaliseringsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket7 000
ap.5Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (ram)2 000
ap.9Gem. e-förv.proj - Följa användning av it och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter (ram)5 000
Disponeras av Skatteverket28 800
ap.3E-legitimationsnämnden del till Skatteverket (ram)28 800
Disponeras av Kammarkollegiet121 250
ap.1Projekt för digitalisering av offentlig sektor (ram)39 050
ap.6Förvaltningsutgifter myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn (ram)16 700
ap.7Nationell digital infrastruktur (ram)65 500
Disponeras av Post- och telestyrelsen4 000
ap.8Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet16 000
ap.4Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn (ram)16 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Projekt för digitalisering av offentlig sektor

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet) användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga sektorns digitalisering.

ap.3 E-legitimationsnämnden del till Skatteverket

Anslagsposten får användas av E-legitimationsnämnden för att stödja och samordna elektronisk identifiering och underskrift (e-legitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster samt för det arbete som behövs för att säkerställa tillgången till tjänster och funktioner inom området utifrån den offentliga sektorns behov.

Anslagsposten får även användas för deltagande i det internationella samarbetet inom nämndens ansvarsområde.

Anslagsposten får också användas av E-legitimationsnämnden för myndighetens ansvarsområden avseende tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, förkortad eIDAS-förordningen, enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.

ap.4 Utvecklingsinsatser för digitalisering av den offentliga sektorn

Anslagsposten får användas för förstudier och projekt. Projektens syfte ska vara att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, t.ex. genom att effektivisera flera statliga myndigheters, kommuners eller landstings verksamhet och möjliggöra besparingar.

Anslagsposten får också användas för projekt som syftar till att förstärka styrningen av den offentliga förvaltningens digitalisering.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.5 Stöd till regeringens satsning på e-förvaltning

Anslagsposten får användas för att stödja regeringen och Regeringskansliet vid genomförandet av satsningen på e-förvaltning genom att bistå Regeringskansliet i strategiska e-förvaltningsfrågor. Anslagsposten får också användas till att stödja aktuella myndigheter under olika faser i digitaliseringen och följa upp den offentliga förvaltningens digitalisering, i enlighet med regeringsbeslut den 9 april 2015 (N2015/03210/EF).

ap.6 Förvaltningsutgifter myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet) användas för förvaltningsutgifter för den myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn som regeringen avser inrätta.

ap.7 Nationell digital infrastruktur

Anslagsposten får efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet) användas för den nationella digitala infrastrukturen.

ap.8 Gem. e-förv.proj - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster

Anslagsposten får användas av Post- och telestyrelsen för genomförandet av eIDAS-förordningen.

ap.9 Gem. e-förv.proj - Följa användning av it och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter

Anslagsposten får användas för att följa myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter, i enlighet med regeringsbeslut den 25 februari 2016 (N2016/01642/EF). Anslagsposten får också användas för uppdrag om användning av ramverk för jämförelse av it-kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:18 Digitaliseringsmyndigheten
ap.103 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.803 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:18 Digitaliseringsmyndigheten
2:6 ap.21:18 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:18 Digitaliseringsmyndigheten
ap.2ram
ap.10ram
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Veronica Eckerby
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Finansdepartementet/BA, S3 och SSA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
E-legitimationsnämnden
Kammarkollegiet
Post- och telestyrelsen
Skatteverket