Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:31

2017-12-13
Ku2017/02582/LS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag (prop.2017/18:1 utg.omr. 17, bet.2017/18:KrU1, rksr. 2017/18:1).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket9 852
ap.1Stöd till icke-statliga kulturlokaler (ram)9 852

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Anslagsposten får användas för stöd till icke-statliga kulturlokaler, dock främst för ändring, tillbyggnad och handikappanpassning av sådana lokaler, i enlighet med förordningen (1990:573) om stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Av medlen får Boverket använda högst 200 000 kronor för administrativa kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.1295Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
ap.19 0007 5001 500
2020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Katarina Höög
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, Ba
Näringsdepartementet, RTS, BT SUBT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd