Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2017-11-02
UD2017/17974/FH
Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Svenska institutet
Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 5, bet. 2016/17:Uu1, rskr. 2016/17:84, prop. 2016/17:1 utg.omr. 7, bet. 2016/17:Uu2, rskr. 2016/17:95, prop. 2016/17:9 utg.omr. 5, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen har den 14 december 2016 och den 29 juni 2017 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Svenska institutet.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla för Svenska institutet.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och prioriteringar

Mål/Prioriteringar

Svenska institutets uppdrag anges i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1. Svenska institutet ska följa de för myndighetens verksamhet relevanta mål och riktlinjer som anges i regeringens beslutade strategier.

2. Svenska institutet ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) bidra till genomförandet av departementets prioriteringar för offentlig diplomati.

3. I Svenska institutets analyser av Sverigebilden ska det nya medielandskapet tas i beaktande.

4. Svenska institutet ska inom ramen för hela sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av den feministiska utrikespolitiken, politiken för global utveckling och Agenda 2030.

Återrapporteringskrav

 1. Svenska institutet ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  1. 17 februari
  2. 31 juli
  3. 25 oktober

 2. Svenska institutet ska i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön. För ledarskapsprogrammen ska Svenska institutet även redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån och antalet deltagare per land.

 3. För stipendieprogrammen som riktar sig till studenter från låg- och medelinkomstländer, enligt OECD/DAC:s biståndskommittés klassificering, ska Svenska institutet redovisa könsfördelning bland stipendiaterna, vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån samt vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna.

 4. Svenska institutet ska för medlen från utgiftsområde 7, sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv och till International Aid Transparency Initiative (IATI), i enlighet med Sidas anvisningar/vägledning.

 5. Svenska institutet ska senast den 28 februari 2017, till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2017.

3

Uppdrag

Regeringens exportstrategi

Svenska institutet ska inom ramen för ordinarie uppdrag och budgetram medverka i Team Sweden och andra insatser i regeringens exportstrategi där det bedöms vara lämpligt och kan ge ett mervärde.

Myndigheten disponerar även 7 miljoner kronor för genomförande av exportstrategins insats 20 – Stärkt talangattraktion enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 2:3 och 2:4, enligt nedanstående indikativa fördelning för 2017. Svenska institutet får använda del av anslaget för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Institutet ska senast den 1 mars 2017 inkomma med en bedömning av hur stor del av dessa medel som behövs för förvaltningskostnader. Inom detta uppdrag ska Svenska institutet:

-  i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och i samråd med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), ta fram besöksprogram för kvalificerade målgrupper av beslutsfattare för att informera om svenska tekniska lösningar och öka kontaktytorna med svenska myndigheter och svenskt näringsliv i syfte att främja målen om ökad export och ökade utländska investeringar (3,5 miljoner kronor).

-  i samråd med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer, fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till stipendieprogram, delfinansierat från näringslivet och riktat till högt kvalificerade utomeuropeiska studenter på områden som teknik, design, naturvetenskap, medicin, innovation och entreprenörskap (0,5 miljoner kronor med möjlighet till ökad ram när medfinansiering från näringslivet säkrats).

- stöd till utlandsmyndigheterna för att ta fram metoder och verktyg för att utveckla sina alumnkontakter (1 miljon kronor)

- för att stärka marknadsföringen av Sverige som studiedestination, i samarbete med universitet, högskolor och forskningsråd, stödja utlandsmyndigheterna för att höja kompetensen inom främjandet av Sverige som kunskapsnation (2 miljoner kronor).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj och den 30 november 2017.

Exportpris inom de kulturella och kreativa näringarna

Svenska institutet ska ta fram ett förslag på inrättande och utformning av ett exportpris som delas ut av regeringen och uppmärksammar insatser inom hela bredden av de kulturella och kreativa näringarna. Priset ska gå till en person eller ett företag inom de kulturella och kreativa näringarna, för att uppmärksamma deras bidrag till svensk export och Sverigebilden i utlandet. Priset delas ut första gången under andra hälften av 2017.

Förslaget, inklusive kostnadsberäkning, ska tas fram i samverkan med Tillväxtverket, Statens Kulturråd och andra relevanta aktörer som ingår i Team Sweden för de kulturella och kreativa näringarna. Förslaget rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 januari 2017.

Genomförande av Agenda 2030

Svenska institutet ska utveckla stöd till utlandsmyndigheterna för att främja Agenda 2030 och dess globala mål. I arbetet med Sverigefrämjande och offentlig diplomati ska fokus läggas på mål 5 (jämställdhet och jämställdhetsperspektivet i hela Agendan), mål 8 (Anständiga arbetsvillkor, Global Deal), mål 13 och mål 14 (Klimat samt Hav och marina resurser, FN-konferensen där Sverige står värd) och mål 16 (Fredliga och inkluderande samhällen, inkl. yttrandefrihet och tillgång till information, FN:s säkerhetsråd). Målgruppen unga kvinnor och män är prioriterad.

Som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s High Level Political Forum i juli 2017, ska Svenska institutet kortfattat - med utgångspunkt i den redovisning som lämnades i augusti 2016 - redovisa hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2017.

House of Sweden

Svenska institutet ska bistå ambassaden Washington med uppdateringen av den permanenta utställningen i House of Sweden, Washington DC.

Moderna beredskapsjobb i staten

Svenska institutet ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Svenska institutet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Konferens om jämställdhet

Svenska institutet ska ansvara för förberedelser, genomförande och uppföljning av en konferens våren 2018, som ett led i arbetet med den feministiska utrikespolitiken och Agenda 2030, i enlighet med de biståndspolitiska målen samt som en del i ett långsiktigt och samordnat kommunikationsarbete. Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Regeringskansliet med stöd av andra berörda myndigheter och i dialog med andra samhällsaktörer. Syftet med konferensen är att främja global jämställdhet och bidra till genomförandet av FN:s hållbarhetsmål, i synnerhet målet om jämställdhet (SDG 5) samt fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16). Detta ska ske genom dialog och utbyte av goda exempel inom jämställdhetsområdet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet119 743
ap.1Svenska institutet (ram)119 743

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet95 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)95 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 015
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)82 000

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland.

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med den strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016-2020 som regeringen beslutat 22 juni 2016 (UD2016/11388/EC).

För ökande insatser under 2017 som främjar yttrandefrihet, oberoende medier, cybersäkerhet, kontakter med det civila samhället samt för motverkan av desinformation anslås ytterligare 2 mnkr till SI på anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet227 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)193 000
ap.11.1Gäststipendier och expertutbyte (ram)15 000
ap.11.3Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare (ram)28 000
ap.11.4Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer (ram)80 000
ap.11.5Stipendieprogram OECD-DAC (ram)70 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.1 Gäststipendier och expertutbyte

Svenska institutet får finansiera expertutbyte som, i samarbete med utlandsmyndigheterna, stärker förändringsaktörer i utvecklingsländer. Medlen får även användas för förberedelser inför en konferens om jämställdhet som planeras äga rum under våren 2018.

ap.11.3 Ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga ledare

Svenska institutet får finansiera metodutveckling, utbildningsinsatser, stöd för framtagande av affärsprojekt, rekrytering av deltagare, resultat och erfarenhetsredovisningar, revisioner och liknande inom delposten.

ap.11.4 Stipendieprogram långsiktiga samarbetsländer

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå samt att stipendierna ska riktas till studenter från de fattigaste länderna som Sverige bedriver utvecklingssamarbete med. Dessa länder finns bland de minst utvecklade länderna och övriga låginkomstländer i enlighet med OECD/DAC:s klassificering och är följande: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Kambodja, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Kenya, Liberia, Mali, Moçambique, Myanmar(Burma), Rwanda, Somalia, Sudan, Sydsudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Svenska institutet får göra omprioriteringar för stöd till konflikt- och postkonfliktländer.

ap.11.5 Stipendieprogram OECD-DAC

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut den 11 november 2010(UF2010/65242/UD/UP) med undantag för geografisk inriktning och att nya stipendier endast beviljas för studier på avancerad nivå.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 29 950 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.13 5923 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.103 %0
ap.11.303 %0
ap.11.403 %0
ap.11.503 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.312 0008 7001 7601 0002027
ap.2.436 00023 4005 6416 0002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.11 5001 2000
2019
ap.11.33 0003 0000
2019
ap.11.463 00051 50011 500
2019
ap.11.549 00040 0009 000
2019
ap.2114 00012 1001 800
2019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ann Linde
Kamilla Lindström
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, IU, GA, KH
Utbildningsdepartementet, UH
Socialdepartementet, JÄM
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Folke Bernadotteakademin