Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2017-12-18
Fö2016/01405/MFU
Fö2016/01646/MFU (delvis)
Fö2016/01682/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Totalförsvarets forskningsinstitut.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap

Återrapportering

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och vetenskaplighet.

2. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 20 november 2017 (Fö2017/01253/MFU).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

3. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 14 september 2017 (UD2017/14770/NIS).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll, även innefattande identifiering av de utmaningar Intangible Technology Transfer (ITT) innebär. 

4. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Internationella samarbeten

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redogöra för den kunskap som de internationella samarbetena tillfört myndigheten.

6. Nedbrytning av intäkter

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen, redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för tjänster per kund. Kundens fullständiga namn, landstillhörighet samt om det rör sig om offentlig eller privat kund ska framgå av redovisningen.

7. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras per anslagspost, i förhållande till föregående prognostillfälle och budgeten. Av kommentarerna ska framgå bakomliggande antaganden, osäkerhetsfaktorer samt ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker till eventuella förändringar.

Vid väsentliga avvikelser mot tilldelade medel och gällande planering ska myndigheten ange vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli, samt

8 november

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

8. Upphandling

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

9. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020, regeringens beslut den 2016-04-20 (UD2016/07898/KH). Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen.

2

Organisationsstyrning

1. Jämställdhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska utifrån den i augusti 2017 redovisade analysen ta fram en plan för hur myndigheten avser att fortsätta utveckla myndighetens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet och innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 mars 2018. Åtgärder och resultat ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2018.

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2019

Myndigheten ska inhämta synpunkter från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och därefter lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området. Förslag ska lämnas senast den 3 september 2018.

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2019

I samband med budgetunderlaget för 2019 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2019.

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Myndigheten ska i samband med budgetunderlaget för 2019 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 3 september 2018 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2019.

4. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, med stöd av 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta en sammanhängande planering för sin verksamhet och organisation vid höjd beredskap till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen.

5. Samordning av internationell verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, den 2 februari, den 27 april, den 6 augusti samt den 1 oktober 2018, lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör eller annan befattningshavare i deras ställe deltar.

Redovisningen enligt ovan ska göras i enlighet med överenskommelse med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur samverkan skett med övriga myndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett välavvägt svenskt deltagande.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör eller överdirektör deltagit. Internationella affärs-/projektrelaterade möten (resor och besök) omfattas inte.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 30 oktober 2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa det planerade högnivådeltagandet på mässor under 2019.

6. Mellanstatliga överenskommelser

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 27 april 2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa förhandlingsläget för de mellanstatliga överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen, som har fattats före den 31 december 2016. Redovisningen ska också omfatta en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser som har ingåtts under 2017.

7. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

8. Resultat- och verksamhetsöversikt

Totalförsvarets forskningsinstitut ska utveckla en modell för att beskriva verksamheten och resultaten inom myndighetens forskningsområden. Utvecklingen ska ske i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Modellen ska omfatta en beskrivning och analys av forskning som har genomförts, forskning som genomförs och framtida forskningsbehov som kan stärka totalförsvaret. Analysen ska fokusera på de framtida forskningsbehoven. Av beskrivningen ska bl.a. framgå vilka inriktningar som getts, vilka motiv som ligger bakom samt de resultat och effekter som uppnåtts. En beskrivning enligt modellen ska därefter lämnas i samband med årsredovisningen för 2018. En skriftlig delredovisning av arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 28 augusti 2018.

9. Klimatanpassning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska göra en kartläggning och analys av myndighetens verksamhet mot bakgrund av ett förändrat klimat och senast den 15 oktober 2018 redovisa detta till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

10. Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP)

Totalförsvarets forskningsinstitut ska stödja Försvarsmakten i uppdraget att redovisa förslag till en process för att identifiera möjliga svenska bidrag till det Europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIDP) med redovisning senast den 14 september 2018 i enlighet med regleringsbrev för 2018 avseende Försvarsmakten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut180 479
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)53 228
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)111 502
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)5 126
ap.4Internationell verksamhet (ram)10 623

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5973 %0
ap.23 3443 %0
ap.31543 %0
ap.43193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)115 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2515 040
2018-02-2515 040
2018-03-2515 040
2018-04-2515 040
2018-05-2515 040
2018-06-2515 040
2018-07-2515 040
2018-08-2515 040
2018-09-2515 040
2018-10-2515 040
2018-11-2515 040
2018-12-2515 039
Summa180 479
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinansierad verksamhet exkl. bidrag och räntor79 19430 000829 000824 0005 000114 194
Tjänsteexport1 013030 00030 00001 013
Summa80 20730 000859 000854 0005 000115 207
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Jenny Wennersten
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, KH, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, SI, SUND, MFU, MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/IF
Kulturdepartementet/D
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 5, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2016/01405/MFU
Fö2016/01646/MFU (delvis)
Fö2016/01682/MFU
Fö2017/00068/ESL (delvis)
Fö2017/00155/MFU
Fö2017/00243/MFU
Fö2017/00271/MFU
Fö2017/01106/MFU
Fö2017/01189/MFU
Fö2017/01224/MFU (delvis)
Fö2017/01253/MFU
Fö2017/01449/MFU
Fö2017/01499/MFU
Fö2017/01680/ESL (delvis)