Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2017-12-21
N2017/07846/SUBT
N2017/07559/KLS (delvis)
N2017/01490/SUBT (slutligt)
Trafikanalys
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Trafikanalys.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Utgiftsprognoser

Trafikanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

2. Offentlig upphandling

Trafikanalys ska redovisa hur myndigheten, vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden, har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

2. Fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen

Trafikanalys ska, som ett komplement till den årliga redovisningen som redovisas senast den 15 april varje år, redovisa en fördjupad uppföljning avseende de transportpolitiska målen (övergripande mål, funktions- och hänsynsmål). Redovisningen ska omfatta nuläge i förhållande till målen samt en bedömning av måluppfyllelsen på sikt. Trafikanalys ska härutöver även lämna förslag till nya indikatorer för en kompletterande bild av transportrelevant nuläge inom följande angränsande politikområden: sysselsättning (per trafikslag), social hållbarhet och tillgång till bostäder. Uppdraget ska utföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) samt med andra relevanta myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2018.

3. Kunskapsunderlag om persontransporter

Trafikanalys ska redovisa ett uppdaterat kunskapsunderlag om persontransportsituationen i Sverige inom olika trafikslag och färdsätt, såväl nationellt som i storstadsregionerna, i små och medelstora städer samt i gles- och landsbygder. Även internationella resor ska belysas med fokus på övriga länder i Norden. Redovisningen ska omfatta hur resor sker i dag samt innehålla en analys av möjligheterna att resa för olika grupper i samhället. Uppdraget ska utföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2018.

4. Moderna beredskapsjobb

Trafikanalys ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även Trafikanalys, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Trafikanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

5. Korttidsprognos över den svenska fordonsflottans utveckling

Trafikanalys ska senast den 30 april 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en kvantitativ korttidsprognos för hur den svenska fordonsflottan förväntas utvecklas över tid (rapporten 2018 avser då åren 2018–2021). Trafikanalys ska vid samma tillfälle vartannat år, med början 2018, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa en långsiktsbedömning i form av en kvalitativ omvärldsanalys. Trafikanalys ska i arbetet inhämta synpunkter från Trafikverket och andra relevanta myndigheter.

5. Kartlägga hinder för tillgängliget inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning

Trafikanalys ska kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning. I uppdraget bör samverkan ske med andra relevanta myndigheter och aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 mars 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys64 162
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)64 162
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.103 %0
ap.21 9243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-255 347
2018-02-255 347
2018-03-255 347
2018-04-255 347
2018-05-255 347
2018-06-255 347
2018-07-255 347
2018-08-255 347
2018-09-255 347
2018-10-255 347
2018-11-255 347
2018-12-255 345
Summa64 162
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statskontoret
Trafikverket
Transportstyrelsen