Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Statens servicecenter
FE 15 2
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FIU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Vidare ska myndigheten verka för att kundnöjdheten ökar inom samtliga tjänsteområden.

En god förvaltningskultur ska genomsyra myndighetens verksamhet. Myndigheten ska fortsätta bidra till samt höja kunskapen om god förvaltningskultur inom verksamheten. Ledarskapets och medarbetskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska vara i fokus.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målen. Myndigheten ska särskilt redovisa:

– vidtagna och planerade åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten och utförda tjänster,

– insatser för att bredda tjänsteutbudet och för att få befintliga myndigheter att använda fler tjänster,

– kostnadseffektivitet, kvalitet och service i utförda tjänster på ett sätt som möjliggör jämförelser över tid och där resultatet kommenteras,

– hur anslutna myndigheter, uppdelade efter myndighetsstorlek, bedömer Statens servicecenters tjänster, indelade i de olika tjänsteområdena, med avseende på kostnadseffektivitet, kvalitet och service,

– en bedömning av anslutningstakten till lönerelaterade tjänster, mätt i antal statsanställda och antal myndigheter, och för övriga administrativa tjänster, mätt i volymer och antal myndigheter, för 2019 och 2020,

– en prognos för verksamhetens kostnader och intäkter för 2019–2030, dels för hela verksamheten, dels indelat i lönerelaterade tjänster och övriga tjänster, inklusive en redogörelse för hur prognosen förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans 2030,

– en övergripande bedömning av vilka resultat som arbetet med en god förvaltningskultur på myndigheten gett,

– en analys av faktorer som kan innebära en risk för verksamheten och dess finansiella resultat samt en redovisning av hur dessa risker bör hanteras, och

– hur myndigheten vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

 

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Statens servicecenter ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:18 (2017) Statens servicecenter
ap.1 (2017)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)147 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-195 7690465 000460 0005 000-190 769
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha ett resultat på minst 5 miljoner kronor under 2018.

Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 53 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
AnnSofi Persson-Stenborg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LP
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA, DF, ESA och SSA EK
Utbildningsdepartementet/BS
Miljö- och energidepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/LS
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten