Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2017-12-07
N2017/07422/PBB
N2017/07265/KLS (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 400
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)1 400
Disponeras av Boverket1 400
ap.3Bostadspol. utv. - del till Boverket (ram)1 400
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet17 800
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)17 800

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för att under 2018–2021 finansiera etableringen av en arena för dialog om områden med komplexa planeringsförutsättningar samt process- och kunskapsstöd.

Av anslagsposten får 1 500 000 kronor användas för att finansiera Byggrättsutredningen (N 2017:06).

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Boverket

Av anslagsposten får 400 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338) (dnr N2017/02045/PBB).

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att kartlägga byggskador inom byggsektorn (dnr N2017/04496/PBB).

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för genomförandet av tillägg till uppdraget att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338) (dnr N2017/05714/PBB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.4ram
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret