Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2017-12-18
Ju2017/09740/SSK(delvis)
Ju2017/06982/SSK
Ju2017/08069/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och ytterst krig. För detta arbete är myndighetens stödjande och samordnande roll av särskild betydelse.

Ökad kvalitet och effektivitet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Civilt försvar

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa användningen av de medel om 81,5 miljoner kronor som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret.

Informationspåverkan

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige. Myndigheten ska dessutom genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda åtgärder.

Informationssäkerhet

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utveckla sitt arbete med att stödja och samordna samhällets informationssäkerhet. I detta ingår att fördjupa stödet till olika aktörer i samhället med att förebygga och hantera it-incidenter. Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Nationell risk- och förmågebedömning

5. Den nationella risk- och förmågebedömningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra med utgångspunkt i 2 och 10 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisas senast den 26 april 2019.

Effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt samhällets samlade förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Övrig återrapportering

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps internationella insatser ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten ska redovisa:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering av genomförda insatser under året
 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 7 (som avräknas biståndsramen) för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd
 • hur regeringens humanitära politik har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten
 • vidtagna åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

MSB:s verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i Regleringsbrev för 2018 avseende anslag 1:1 UO7 ap.41 och Resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till SIDA i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. SIDA meddelar tidpunkter för rapporteringen.

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda aktiviteter som har finansierats från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och hur finansieringen har fördelats mellan aktiviteterna. Av redovisningen ska också framgå bedömda effekter för samhällets anpassning till ett förändrat klimat utifrån genomförda aktiviteter.

11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast den 15 oktober 2018 redovisa de åtgärder som myndigheten vidtar för att analysera effekter på myndighetens verksamhet som kommer av ett förändrat klimat och de åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vad gäller beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor dels redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen, dels redovisa bedömda effekter av den genomförda verksamheten (enligt villkor 5 för anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Myndigheten ska även rapportera utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 januari 2018 och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari 2018. 

Prognoser

13. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes och ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar.

 • 17 januari
 • 16 februari
 •  2  maj
 • 29 juli
 •  8  november.

Myndigheten ska även lämna en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel två gånger per år, den 1 mars i samband med budgetunderlaget och den 31 augusti. Redovisningen ska inkludera hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

2

Organisationsstyrning

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Justitiedepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en internationell insats i vilken myndigheten deltar, i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt behov direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Åtgärder för att komma tillrätta med skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ska särskilt kommenteras.

Kontaktorgan

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige, enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete med SMHI.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt (Point of Contact Incident Response Co-ordination) för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

3

Uppdrag

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda kommuner, landsting, myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare har vidtagit under 2017 med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 30 mars 2018.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2017års arbete senast den 1 juni 2018.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden.
• Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
• Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
• Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
• Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska analysera och bedöma om myndigheter i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska tillföras eller föras bort från förteckningen över samverkansområden och myndigheter med särskilt ansvar enligt 10 och 16 §§. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska gemensamt med Försvarsmakten, som stöd till bevakningsansvariga myndigheter, precisera gällande dimensionerande utgångspunkter för den planering för det civila försvaret som myndigheterna genomför enligt gällande författningsreglering. Arbetet ska ske inom ramen för regeringens planeringsanvisningar för civilt försvar respektive regeringens inriktning för Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmakten ska med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge de bevakningsansvariga myndigheterna tillgång till relevanta delar av planeringen avseende väpnat angrepp. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en bedömning av riskhanteringsförmåga på nationell nivå. Bedömningen av riskhanteringsförmåga ska kunna utgöra underlag för Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU artikel 6 c. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 2 maj 2018.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en riskbedömning på nationell nivå. Riskbedömningen ska kunna utgöra underlag för Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU artikel 6 a. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2018.

9. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska senast den 3 april 2018 redovisa till Statskontoret hur myndigheten bidragit till regeringens satsning, enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående regeringsuppdrag

 • Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts (Ju2015/09669/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vara Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction från 2015 t.o.m. 31 december 2030 (Ju2015/07319/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att årligen tillsammans med Polismyndigheten och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik
  2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (A2016/00216/A).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (Fi2016/00386/ESA).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

 • Uppdrag till statliga myndigheter att göra en kortfattad miljöanalys av verksamheten utifrån miljömålen och utarbeta en fyraårig handlingsplan för miljöarbetet. Myndigheterna ska i årsredovisningarna för 2016-2019 redovisa hur planen genomförs (M2015/2366/Mm).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utifrån planen för jämställdhetsintegrering 2015-2018, redovisa åtgärder och resultat av arbetet i årsredovisningarna för 2016-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr.2016/17:10). Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018 (Ju2017/01534/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap och samverkan på informationssäkerhetsområdet. Deluppdrag 1 ska redovisas senast den 1 oktober 2018 och deluppdrag 2 ska redovisas senast den 1 mars 2018 (Ju2017/05789/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra till ökad kunskap om informationssäkerheten hos bevakningsansvariga myndigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018 (Ju2017/05788/SSK).

 • Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2018 (Ju2017/05787/SSK).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019 (Fö2017/00688/MFI).

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utvärdera hanteringen av attentatet i Stockholm den 7 april 2017. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018 (Ju2017/05643/SSK).
   
 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bidra i arbetet angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

 • Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att verka för samordning av risk- och sårbarhetsarbete som bidrar till en ökad trygghet och säkerhet i samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018 (Ju2017/08267/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap74 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)74 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en naturolycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas till ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som har begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 278 310
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 909
ap.5Krisberedskap (ram)1 267 401
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län8 000
ap.2Totalförsvarsprojekt i Gotlands län (ram)8 000

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC eller länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.2 Totalförsvarsprojekt i Gotlands län

Anslagsposten får användas för genomförande av projektet om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län. 

ap.5 Krisberedskap

1. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med de principer som anges i budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63) och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande planering för att säkerställa funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur inom i första hand följande områden: energiförsörjning, livsmedel, transporter, hälso- och sjukvård och omsorg, finansiella tjänster, information och kommunikation samt skydd och säkerhet.
 • konkreta beredskapsåtgärder inom i första hand ovan angivna områden, vilka stärker den samlade beredskapen med utgångspunkt i kraven vid höjd beredskap. 
 • planering och förberedelser för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • näringslivets medverkan i den samlade beredskapen, inklusive ev. ersättningar enligt gällande regelverk avseende försörjningsberedskap.
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning.
 • åtgärder för att stärka samhällets samlade beredskap och förmåga inom det psykologiska försvaret. 
 • planering och förberedelser för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser inklusive från frivilligsektorn, i hela hotskalan.
 • åtgärder för att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

2. Högst 18 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

3. Högst 310 000 000 kronor av anslagsposten får användas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 37 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

4. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger landstingen enligt 2 och 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

5. Högst 130 000 000 kronor av anslagsposten ska fördelas till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar, varav 30 000 000 kronor ska fördelas till landstingen.

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, landsting och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka den tekniska försörjningssäkerheten vid akutsjukhus eller andra verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård av särskild betydelse för krisberedskapen eller totalförsvaret.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. 

9. Högst 57 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar. Anslagsposten får även användas till att finansiera investeringar, drift och förvaltning av aktörsgemensamma skyddsvärda utrymmen.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utveckling av tekniska system och tjänster för att stödja ansvariga aktörer vid hantering av kriser, i enlighet med punkten 3.17 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samt för bolagets förmåga att möta totalförsvarets behov. 

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. Av anslagsposten får 18 000 000 kronor användas för överenskommelser med länsstyrelser avseende finansiering av återupptagen planering för höjd beredskap.

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 169 221
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 169 221

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 394 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 2. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 3. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 4. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 37 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 6. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 7. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 8. Högst 23 000 000 kronor av anslagsposten får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 9. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.22 245Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13273 %0
ap.2240Inget0
ap.538 0223 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.135 0863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Krisberedskap
ap.3ram
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2100 00055 00035 00010 0002022
2:4 Krisberedskap
ap.51 200 000565 000450 000185 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)1 550 000
- varav INVESTERING1 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten.

- varav INVESTERING

Investeringsplan för samhällsinvesteringar återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2597 435
2018-02-2597 435
2018-03-2597 435
2018-04-2597 435
2018-05-2597 435
2018-06-2597 435
2018-07-2597 435
2018-08-2597 435
2018-09-2597 435
2018-10-2597 435
2018-11-2597 435
2018-12-2597 436
Summa1 169 221
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning kost och logi och stöd med asylboende mm-88685051 50049 5002 0001 964
Tekniska system1 4747007 5007 50002 174
Tjänsteexport2 844-1 7008 0009 700-1 700-556
Internationella insatser-5 6310120 000120 0000-5 631
Rakel86 90743 000535 000511 00024 000153 907
Summa84 70842 850722 000697 70024 300151 858
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare369-3865 0005 500-500-517
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avgifter enligt 16 § 3 förordningen (2006:311) om transport av farligt gods bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om, ta ut och disponera avgift från Migrationsverket eller kommuner för kost och logi som tillhandahålls för asylsökande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får balansera det ackumulerade överskottet i Rakelverksamheten i ny räkning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap.1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:4 Krisberedskap.

2. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten, får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

4. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får, i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m., bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

6. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Tomas Ahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Finansdepartementet /ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Samtliga departement
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:4, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2017/09740/SSK(delvis)
Ju2017/06982/SSK
Ju2017/08069/SSK
Ju2017/08416/SSK
Ju2017/04010/SSK
Ju2017/07557/SSK
Ju2016/02239/SSK