Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2017-12-18
Fö2017/00068/ESL
Fö2017/00318/MFU
Fö2017/01323/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
651 80 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska stödja Försvarsmakten med att kontinuerligt säkerställa att samtliga krigsförband med tillhörande mobiliseringsreserver är uppfyllda med krigsplacerad personal. Samtliga totalförsvarspliktiga som uppfyller kriterierna men inte är krigsplacerade i något krigsförband ska krigsplaceras i förbandsreserv eller personalreserv. Vidare ska samtliga krigsplacerade delges besked om sin krigsplacering, förändringar ska delges den krigsplacerade.

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra prövning och mönstring av totalförsvarspliktiga med målet att fylla upp minst 4 000 utbildningsplatser till grundutbildning med värnplikt.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska stödja Försvarsmakten i analys och redovisning av de slutsatser och erfarenheter som dragits av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt, som beslutades den 2 mars 2017.

Prövningskapacitet för grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska inom befintliga ekonomiska ramar utöka antalet prövningstillfällen för grundutbildning med värnplikt med 2 000 så att fler individer får möjlighet att genom frivilligt insteg söka sig till mönstring för att genomföra grundutbildning med värnplikt.

Myndigheten ska inom beräknad anslagsram påbörja förberedelser för att öka kapaciteten för prövning och mönstring fr.o.m. 2019.

Myndigheten ska se över prövnings- och mönstringsverksamheten för att identifiera möjliga åtgärder för att öka effektiviteten i urvalsmetoder (t.ex. beredskapsunderlaget), processer och resursanvändning. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa identifierade åtgärder och vilka effekter dessa bedöms ge.

Myndigheten ska även stödja Försvarsmakten i deras översyn gällande antagningskrav och kravprofiler och Polismyndigheten i deras arbete med att öka effektiviteten i antagningsprocessen.

Prövningskapacitet för polisutbildningen

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 800 utbildningsplatser till polisutbildningen under höstterminen 2018 och därefter 1 000 utbildningsplatser per termin fr.o.m. 2019.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 

17 januari, 

16 februari, 

2 maj, 

29 juli samt 

8 november.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska fortsatt genomföra den i oktober 2016 redovisade planen för jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie verksamhet. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa genomförda åtgärder och väsentliga resultat i förhållande till myndighetens plan för jämställdhetsintegrering.

3

Uppdrag

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska, med stöd av 4 och 6 §§ förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta en sammanhängande planering för sin verksamhet och organisation vid höjd beredskap till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen.

Stöd till andra myndigheter med arbetet att krigsplacera sin personal

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med årsredovisningen för 2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med information om vilka myndigheter som under året anmält behov av krigsplacering av sin personal.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Resultat till följd av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska analysera hur genomförandet av återaktiveringen av mönstring och grundutbildning med värnplikt, som beslutades den 2 mars 2017, har fungerat och analysera resultaten från beredskapsunderlag, mönstring och inskrivning. Myndigheten ska redovisa slutsatser och erfarenheter. Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad efter kön. Redovisningen ska göras senast den 14 maj 2018.

Utveckling av information till totalförsvarspliktiga

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska med stöd av Försvarsmakten ta fram ett pedagogiskt informationsunderlag som ska skickas ut till totalförsvarspliktiga i samband med beredskapsunderlaget 2018. Informationsunderlaget ska omfatta samtliga steg i processen från beredskapsunderlaget till slutförandet av grundutbildning med värnplikt samt därtill kopplade valmöjligheter för individen.

En avrapportering av arbetet ska göras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 januari 2018.

Analys av olika volymökningars påverkan på resursbehovet

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa hur planerade och beslutade volymökningar de kommande åren, inom grundutbildningen med värnplikt och polisutbildningen, kommer omhändertas. Myndigheten ska även undersöka förutsättningarna för att omhänderta en eventuell ökning av utbildningsvolymerna till grundutbildning med värnplikt under nästa försvarsbeslutsperiod. Olika tänkbara scenarier för volymutveckling ska analyseras. Ett sådant scenario är t.ex. förslagen på volymökningar som framgår i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska redovisa hur de samlade volymökningarna som beskrivs påverkar myndighetens behov av resurser, t.ex. gällande lokaler och personal. Myndigheten ska även identifiera och redovisa de tidpunkter då beslut måste finnas på plats för att möjliggöra att volymökningarna kan omhändertas i tid. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 24 augusti 2018.

Särskild redovisning av avgiftsintäkter

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i budgetunderlaget för 2019 särskilt redovisa beräknade avgiftsintäkter för prövningsverksamhet som myndigheten utför för Polismyndigheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet169 036
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)169 036

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för Totalförsvarets rekryteringsmyndighets förvaltningsutgifter. Vidare får anslaget användas för ersättningar för kost, resor och logi till totalförsvarspliktiga.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.15 0713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2514 086
2018-02-2514 086
2018-03-2514 086
2018-04-2514 086
2018-05-2514 086
2018-06-2514 086
2018-07-2514 086
2018-08-2514 086
2018-09-2514 086
2018-10-2514 086
2018-11-2514 086
2018-12-2514 090
Summa169 036
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten7 737-4 00013 00013 00003 737
Uppdrag Försvarshögskolan005 0005 00000
Uppdrag Polismyndigheten2 280067 00067 00002 280
Uppdrag övriga civila003 0003 00000
Summa10 017-4 00088 00088 00006 017
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Anneli Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Polismyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Riksrevisionen
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 6, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

Fö2017/00068/ESL
Fö2017/00318/MFU
Fö2017/01323/MFU
Fö2017/01680/ESL (delvis)