Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2017-12-13
Fö2017/00068/ESL (delvis)
Fö2017/00284/SUND (delvis)
Fö2017/00341/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Försvarets radioanstalt.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets radioanstalt ska i likhet med övriga försvarsmyndigheter i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Upphandling

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivsavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Prognoser

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli samt

8 november

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Redovisningen ska genomgående göras med kön som övergripande indelningsgrund. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Försvarets radioanstalt ska även i tabellform redovisa genomsnittslön för de olika kategorierna samt förändring av genomsnittslön, uppdelat på kön. Tabellen ska visa kronor per månad respektive löneutvecklingen i procent. Tabellerna ska analyseras och kommenteras, där ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i analysen. En jämförelse med de tre föregående åren ska göras. Av stödverksamheten ska det för 2018 framgå hur stor andel av IT-verksamheten som är kärnverksamhet. Kategorierna är enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2.

Jämställdhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa utvecklingen utifrån de åtgärder som myndigheten vidtagit för att dels öka andelen kvinnor i myndigheten och dels öka andelen kvinnor på ledande befattningar. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Uppföljning av ekonomiska tillskott

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur förstärkningen om 125 miljoner kronor 2018, som beräknades i budgetpropositionen för 2016, har fördelats på de verksamheter som framgår av det kompletterande budgetunderlaget 2016-2018 avsnitt 3 och 4. Redovisningen ska omfatta vilka förstärkningar som är genomförda och eventuella avvikelser jämfört med plan samt vilka eventuella förstärkningar som planeras att genomföras. Avvikelser ska kommenteras.

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur förstärkningen av försvarsunderrättelseförmågan om 44 miljoner kronor, som beslutats m.a.a. budgetpropositionen för 2018, har fördelats på de verksamheter som framgår av budgetunderlag 2018-2020 avsnitt 6 och enligt redovisning av uppdrag om utveckling av arbetet till skydd för särskilt skyddsvärd verksamhet, har fördelats på respektive verksamhet (Fö2017/01030/SUND). Redovisningen ska omfatta vilka förstärkningar som är genomförda på respektive verksamhet och eventuella avvikelser jämfört med plan. Avvikelser ska kommenteras.

Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 maj och 1 oktober 2018. Av redovisningen ska framgå vilka effekter förstärkningarna har gett samt hur försvarsunderrättelseförmågan respektive skyddet av de mest skyddsvärda verksamheterna har utvecklats. 

Försvarets radioanstalt ska i budgetunderlaget för 2019-2021 redovisa hur myndigheten planerar att använda förstärkningen.

Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i dess uppdrag att fortsätta analysera och utveckla förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärkt cyberförsvar.

Tekniskt detekterings- och varningssystem

Försvarets radioanstalt ska fortsatt utveckla och på begäran kunna placera ut tekniska detekterings- och varningssystem (TDV) vid de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag, som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Utplaceringen av TDV ska ske i samverkan med Säkerhetspolisen. Utplaceringen av TDV bör föregås av en utvärdering av uppdragsgivarens informationssäkerhetsnivå och förmåga avseende incidenthantering t.ex. genom en IT-säkerhetsanalys. Verksamheten ska bedrivas inom ekonomisk ram. Försvarets radioanstalt bör hålla Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerad om det fortsatta arbetet med TDV. Försvarets radioanstalt ska senast den 1 oktober 2018 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur verksamheten fortskrider.

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Försvarets radioanstalt ska, med stöd av 4 och 6 §§  förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap, ha krigsplacerat den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Myndigheten ska redovisa arbetet med att återuppta en sammanhängande planering för sin verksamhet och organisation vid höjd beredskap till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast i samband med årsredovisningen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt1 106 408
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)1 106 408

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.133 1923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)710 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)93 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2592 201
2018-02-2592 201
2018-03-2592 201
2018-04-2592 201
2018-05-2592 201
2018-06-2592 201
2018-07-2592 201
2018-08-2592 201
2018-09-2592 201
2018-10-2592 201
2018-11-2592 201
2018-12-2592 197
Summa1 106 408
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragverksamhet
Stöd till myndigheter m.m.-201 0001 0000-2
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och bugetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet budgetavdelning, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 11, 2017-12-13

Diarienummerförteckning

Fö2017/00068/ESL (delvis)
Fö2017/00284/SUND (delvis)
Fö2017/00341/SUND (delvis)
Fö2017/00428/SUND
Fö2017/00696/SUND (delvis)
Fö2017/01030/SUND (delvis)
Fö2017/01148/SUND
Fö2017/01371/SUND
Fö2017/01680/ESL (delvis)