Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
12

2017-12-13
Fö2017/00068/ESL (delvis)
Fö2017/00276/SUND (delvis)
Fö2017/00277/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 40 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli samt

8 november.


 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten10 792
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)10 792

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25899
2018-02-25899
2018-03-25899
2018-04-25899
2018-05-25899
2018-06-25899
2018-07-25899
2018-08-25899
2018-09-25899
2018-10-25899
2018-11-25899
2018-12-25903
Summa10 792
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johan Godin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet budgetavdelning, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 12, 2017-12-13

Diarienummerförteckning

Fö2017/00068/ESL (delvis)
Fö2017/00276/SUND (delvis)
Fö2017/00277/SUND (delvis)
Fö2017/00422/SUND (delvis)
Fö2017/01680/ESL (delvis)