Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statskontoret
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statskontoret.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2022. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Myndigheten ska senast den 15 maj 2018 sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I redovisningen ska det ingå en jämförelse med sjukfrånvaron för 2013, både totalt och per myndighet, som underlag för att följa upp regeringens mål att sjukpenningtalet ska uppgå till högst nio dagar vid utgången av 2020, vilket motsvarar nivån på sjukfrånvaron 2013.

Strategisk kompetensförsörjning

Myndigheten ska genomföra en analys av hur myndigheterna arbetar med att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 oktober 2018. Utvecklingen av myndigheternas arbete ska redovisas i förhållande till Statskontorets rapport För säkerhets skull – Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda (2012).

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Regeringen har gett Statskontoret ett särskilt uppdrag att samla in och sammanställa underlag om i vilken utsträckning som myndigheterna under regeringen, inklusive Statskontoret, bidragit till satsningen på moderna beredskapsjobb (A2017/00436/A).

Arbetet mot korruption

Myndigheten har inom ramen för uppgiften att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur driva nätverket mot korruption. Myndigheten ska senast den 26 juni 2018 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en översiktlig bedömning av resultatet för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret89 748
ap.3Statskontoret (ram)89 748

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 6923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 479
2018-02-257 479
2018-03-257 479
2018-04-257 479
2018-05-257 479
2018-06-257 479
2018-07-257 479
2018-08-257 479
2018-09-257 479
2018-10-257 479
2018-11-257 479
2018-12-257 479
Summa89 748
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Karina Aldén
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Upphandlingsmyndigheten