Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2017-12-18
Fi2017/04757/RS (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 2, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Upphandlingsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Återrapportering om arbetsrättsliga villkor

Myndigheten ska redovisa hur den vid myndighetens egna upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Återrapportering om miljöanpassad upphandling av transporttjänster

Mot bakgrund av riksdagens beslut om ett klimatpolitiskt ramverk och nya mål för klimatpolitiken ska myndigheten redovisa hur den arbetar med vägledning gentemot offentliga aktörer för att underlätta miljöanpassad upphandling av transporttjänster, samt hur myndighetens strategi för utveckling och uppdatering av kriterier för transportsektorn ser ut. 

Återrapportering om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att sprida framtaget stödmaterial om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Återrapportering om kravställning på informationssäkerhet vid offentliga upphandlingar

Myndigheten ska redovisa hur den ger stöd till upphandlande myndigheter och enheter i syfte att stärka deras kompetens när det gäller kravställning på informationssäkerhet vid offentliga upphandlingar.

2

Organisationsstyrning

Vägledningsfunktion för statsstöd

Myndigheten ska bygga upp en vägledningsfunktion för kommuner och landsting för frågor om statsstöd med fokus på frågor som rör bostadsförsörjning och bostadsmarknaden.

3

Uppdrag

Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Upphandlingsmyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag att främja mer tillförlitlig och lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska främja upphandlande myndigheters tillgång till tillförlitlig information om produktionsvillkoren i andra länder. Myndigheten ska genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Myndigheten ska kartlägga och analysera förutsättningarna för alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor som syftar till att åstadkomma sociala effekter i samhället, ekonomisk avkastning för investeraren och besparingar för offentlig sektor, s.k. sociala utfallskontrakt. Analysen ska omfatta hur instrumenten förhåller sig till svensk lagstiftning. Myndigheten ska vid uppdragets genomförande samverka med relevanta aktörer inom området. Myndigheten ska hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat under arbetets gång.

Förlängt uppdrag att genom tidig dialog främja innovation i upphandlingar

Myndigheten har sedan den 24 september 2015 haft i uppdrag att ge stöd till upphandlande myndigheter och enheter om hur tidig dialog med marknaden kan främja innovation i upphandlingar. Syftet med tidig dialog är att ta tillvara på de möjligheter som − inom ramen för upphandlingsregelverket − finns för den upphandlande myndigheten eller enheten att inför en upphandling ha kontakt med leverantörer och andra berörda aktörer. Genom tidig dialog kan upphandlande myndigheter få bättre kunskap om marknaden och vilka lösningar som marknaden erbjuder eller kan utveckla utifrån ett specifikt behov. På så sätt kan myndigheterna få information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlag inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. I uppdraget ingår att ge stöd under hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, näringslivsorganisationer, idéburna organisationer samt relevanta myndigheter och leverantörer.

Pågående uppdrag

Myndighetens uppdrag att tillsammans med Vinnova, Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten utveckla processer och kriterier för upphandling av innovationer och ny teknik baserade på spetstekniker och avancerade systemlösningar förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Myndigheten har i uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster (N2016/04785/JM). En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning senast den 28 februari 2019.

Myndigheten har i uppdrag att analysera hur den inom sitt område ska verka för att nå miljömålen (M2015/03393/Mm). I uppdraget ingår att ta fram en konkret plan med åtgärder för detta. Uppdraget löper fram t.o.m. 2019.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten94 036
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)86 036
ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor (ram)5 000
ap.3Sociala utfallskontrakt (ram)2 000
ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder (ram)1 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.12 8213 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-257 837
2018-02-257 837
2018-03-257 837
2018-04-257 837
2018-05-257 837
2018-06-257 837
2018-07-257 837
2018-08-257 837
2018-09-257 837
2018-10-257 837
2018-11-257 837
2018-12-257 829
Summa94 036
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
1:17 ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor
1:17 ap.3Sociala utfallskontrakt
1:17 ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Elisabeth Fahlin
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Miljö- och energidepartementet/Mm
Näringsdepartementet/KSR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret