Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2017-12-18
N2017/07679/IFK
N2017/07556/KLS(delvis)
N2017/01669/IFK m.fl.
Se bilaga 1
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Patentombudsnämnden.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter225211 080935145391
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna disponeras av Patentombudsnämnden. Ett eventuellt överskott får disponeras av myndigheten för att möjliggöra genomförande av tekniska kunskapsprov samt för att utveckla en e-tjänst för att möjliggöra för de auktoriserade ombuden att redovisa fortbildning. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Justitiedepartementet, L3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Bolagsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 15, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

N2017/07679/IFK
N2017/07556/KLS(delvis)
N2017/01669/IFK
N2017/07038/IFK
N2011/03308/IFK