Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2017-12-18
N2017/07678/IFK
N2017/07556/KLS(delvis)
N2017/01385/IFK
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Patent- och registreringsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 24, bet. 2017/18:NU1, rskr. 2017/18:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Patent- och registreringsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Patent- och registreringsverket (PRV) ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

den 17 januari,

den 16 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 8 november.

2. Serviceåtagande

PRV ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Uppfyllnadet av serviceåtagandet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

3. Upphandling

PRV ska redovisa hur verket vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

PRV ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna, och därmed även PRV, ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

PRV ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Sjukfrånvaron

PRV ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

3. Exportfrämjande

PRV ska inom sitt verksamhetsområde, när så är befogat, bidra till Sveriges exportstrategi.

Pågående uppdrag anges i bilagan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Patent- och registreringsverket (Ramanslag)

Disponeras av Patent- och registreringsverket317 386
ap.1Patent- och registreringsverket (ram)317 386

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Patent- och registreringsverket

Anslagsposten disponeras av PRV för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Av tilldelade medel får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:21 Patent- och registreringsverket
ap.119 0433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)53 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patent- och registreringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2526 449
2018-02-2526 449
2018-03-2526 449
2018-04-2526 449
2018-05-2526 449
2018-06-2526 449
2018-07-2526 449
2018-08-2526 449
2018-09-2526 449
2018-10-2526 449
2018-11-2526 449
2018-12-2526 447
Summa317 386
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patent- och registreringsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:21 ap.1Patent- och registreringsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Uppdrag, Information, Försäljning-1 73280032 50032 050450-482
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Patent, Varumärke, Mönster, Periodisk skrift25290-112281 150319 600-38 450-38 562
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från den offentligrättsliga verksamheten betalas till inkomsttitel. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av PRV.

Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Justitiedepartementet, L3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret