Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:21

2017-12-13
Ju2017/08532/Å
Ju2017/09598/LP (delvis)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2017/18:1 utg.omr. 4, bet. 2017/18:JuU1, rskr. 2017/18:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

VERKSAMHET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den

17 januari,

16 februari,

2 maj,

29 juli och

8 november.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och på lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden18 272
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)18 272

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.15483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-251 523
2018-02-251 523
2018-03-251 523
2018-04-251 523
2018-05-251 523
2018-06-251 523
2018-07-251 523
2018-08-251 523
2018-09-251 523
2018-10-251 523
2018-11-251 523
2018-12-251 519
Summa18 272
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Martin Talvik
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Datainspektionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Riksgäldskontoret