Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2017-12-18
M2017/03180/S (delvis)
M2017/03078/Nm
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:7 Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:7

Avgifter till Internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet107 131
ap.1Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (ram)18 102
ap.4Internationella organisationer, kärnenergiområdet (ram)40 752
ap.5Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (svenska kronor) (ram)5 498
ap.6FN:s miljöprogram, UNEP (ram)42 779
Disponeras av Kemikalieinspektionen500
ap.2Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen (ram)500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut207 500
ap.7Internationella organisationer, SMHI (ram)207 500
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten0
ap.3Avgift till Int. org - SSM - annan valuta (ram)0

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet

Anslagsposten får användas för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.2 Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen

Anslagsposten får användas för bidrag som betalas ut i annan valuta än svenska kronor till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

ap.4 Internationella organisationer, kärnenergiområdet

Anslagsposten får användas för Sveriges medlemsavgifter till Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Sveriges bidrag till IAEA:s Technical Assistance and Cooperation Fund, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.5 Internationella organisationer, miljö-/klimatområdet (svenska kronor)

Anslagsposten får användas för medlemsavgifter och stöd till internationella organisationer som betalas ut i svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.6 FN:s miljöprogram, UNEP

Anslagsposten får användas för Sveriges årliga bidrag till FN:s miljöfond samt till stöd till olika aktiviteter inom FN:s miljöprogram Unep, som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

ap.7 Internationella organisationer, SMHI

Anslagsposten får användas för Sveriges utgifter till de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF, WMO, EUMETNET, EuroGOOS och IPCC samt sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat) som betalas ut i annan valuta än svenska kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:7 Avgifter till Internationella organisationer
ap.1543Inget0
ap.215Inget0
ap.30Inget0
ap.41 221Inget0
ap.574Inget0
ap.61 281Inget0
ap.76 315Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Erik Wahlström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementet
Utbildningsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kemikalieinspektionen
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret