Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2017-12-18
Fi2017/00642/S3
Fi2017/03789/S3
Fi2017/04513/S3
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
172 21 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kronofogdemyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 3, bet. 2017/18:SkU1, rskr. 2017/18:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kronofogdemyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Kronofogdemyndigheten ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Kronofogdemyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat utsökningsbalken och förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skuldsanering

Kronofogdemyndigheten tillförs under 2017, 2018 och 2019 tillfälliga medel för att hantera det ökande antalet ansökningar inom skuld- saneringen. Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska handläggningstiderna och för att öka kapaciteten inom skuldsaneringen samt resultatet av åtgärderna.

Verksamhetsutveckling

Kronofogdemyndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Sjukfrånvaro

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska det även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft.

Upphandling

Kronofogdemyndigheten ska redovisa hur myndigheten vid upphand- lingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Generella redovisningskrav

Kronofogdemyndigheten ska analysera och bedöma verksamhetens resultat och utveckling. Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i analysen. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa individbaserad statistik med ålder som indelnings- grund och 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser i Hermes för 2018—2021 senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

Hantering av inbetalda medel

Kronofogdemyndighetens hantering av inbetalda medel har under längre tid varit eftersatt, vilket bland annat har medfört negativa konsekvenser för enskilda. Justitieombudsmannen har även riktat allvarlig kritik mot myndigheten efter att ha fått in flera anmälningar där brister påtalats (Fi2017/04359). Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra och stärka hanteringen av inbetalda medel för att få en långsiktigt effektiv, rättssäker och hållbar hantering. Av redovisningen ska bland annat myndighetens målsättningar, hand- läggningstider och felfrekvens framgå. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 april 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018 till regeringen (Finansdepartementet).

Utvärdering av nya regler om avlägsnande

Den 1 juli 2017 trädde nya regler om avlägsnande i kraft genom änd- ringar i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, i utsökningsbalken och i anslutande förordningar. I förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten och i socialtjänst- förordningen (2001:937) infördes också nya bestämmelser. Avlägsnande är en ny form av särskild handräckning som syftar till att göra det enklare för markägare att få tillbaka besittningen till sin mark samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process. Kronofogdemyndigheten ska göra en uppföljning och utvärdering av hur de nya reglerna fungerar i praktiken. Vid behov ska förslag till författ- ningsändringar lämnas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2018 till regeringen (Finansdepartementet).

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Med utgångspunkt i uppdraget om ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta (Ju2016/03925/KRIM) ska Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården analysera och identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Myndigheterna ska även utreda i vilken mån tjänsten kan användas för att brottsutsatta ska kunna följa och få fort- löpande statusuppdateringar kring sitt ärende. Brottsoffermyndighetens kunskap vad gäller brottsutsattas behov ska inhämtas. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019 till regeringen (Justitiedepartementet).

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna bered- skapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kronofogdemyndigheten ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställnings- formen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmed- lingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Kronofogdemyndigheten framgår av bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 946 575
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 946 575

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

  1. Anslagsposten får användas för Kronofogdemyndighetens förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten får högst 3 000 000 kronor utbetalas för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:3 Kronofogdemyndigheten
ap.297 3283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)190 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25162 215
2018-02-25162 215
2018-03-25162 215
2018-04-25162 215
2018-05-25162 215
2018-06-25162 215
2018-07-25162 215
2018-08-25162 215
2018-09-25162 215
2018-10-25162 215
2018-11-25162 215
2018-12-25162 210
Summa1 946 575
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna4225798 6748 947-273728
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet66901 3561 395-39117
Summa48866910 03010 342-312845
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 467 0001 685 000-218 000-218 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken, skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, KO och ESA
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statskontoret
Tullverket