Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2017-12-07
Fi2017/01645/KO
Fi2017/04510/KO (delvis)
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Konsumentverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Konsumentverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa och kommentera prognoser för verksamheten för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa resultatet av sin samverkan med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Deltagande i EU:s standardiseringsarbete

Myndigheten ska redovisa hur den deltagit i arbetet med att ta fram harmoniserade standarder inom EU som ger presumtion om överensstämmelse med krav i EU-lagstiftning.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan (Fi2016/03885/KO) för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering under 2018 (skr. 2016/17:10). Verksamheten ska även fortsättningsvis bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska redovisa genomförda aktiviteter och uppnådda resultat.

Upphandlingar överstigande tröskelvärden

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

Transaktioner inom delningsekonomin och avtal mellan privatpersoner om köp av varor och tjänster

Myndigheten ska lämna allmän information om vilka regler som kan vara tillämpliga vid transaktioner inom delningsekonomin och vid andra avtal mellan privatpersoner om köp av varor eller tjänster. Myndigheten ska också följa hur transaktioner mellan privatpersoner som rör köp av varor och tillhandahållande av tjänster utvecklas. Myndigheten ska rapportera resultatet av detta arbete till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2019.

Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Myndigheten ska fortsätta att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst för remitteringar (Ju2013/8747/KO). Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten ta tillvara de kunskaper som finns hos Finansinspektionen. Myndigheten ska senast den 1 november 2019 i en rapport till regeringen (Finansdepartementet) redogöra för tjänstens funktion, antalet besökare och prisutvecklingen för remitteringar och lämna förslag till hur tjänsten kan utvecklas.

Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder

Myndigheten ska i samarbete med Upphandlingsmyndigheten främja tillhandahållandet av tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder genom att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer, identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ta tillvara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos relevanta myndigheter, framför allt inom områdena internationellt utvecklingssamarbete och handelspolitik. En redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2019.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Konsumentverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Uppdrag beslutade i särskild ordning

DiarienummerUppdragsgivareUppdrag
Fi2016/00958/KOFinansdepartementetUppdrag till Konsumentverket att verka för en fördjupad samverkan mot överskuldsättning
Fi2016/03012/KOFinansdepartementetUppdrag till Konsumentverket att inrätta ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor
Fi2017/01172/KOFinansdepartementetUppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion
Fi2017/01173/KOFinansdepartementetUppdrag till Konsumentverket att stimulera miljösmarta konsumtionsmönster
Fi2017/02804/KOFinansdepartementetUppdrag till Konsumentverket att rapportera om tillståndet på olika konsument- marknader och om konsumenters förutsättningar och problem
M2015/214/MmMiljödepartementetUppdrag att bistå miljömålsrådet

M2015/2633/Mm

Miljödepartementet

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket165 408
ap.1Konsumentverket (ram)143 748
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)3 660
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Miljösmart konsumtion (ram)14 000
ap.6Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder (ram)1 000

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete, t.ex. projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar.

Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med DAC:s direktiv och vid de tidpunkter som Sida anger.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift och underhåll av skaderegistrerings- systemet Injury Data Base (IDB).

ap.5 Miljösmart konsumtion

Medlen ska användas för inrättande och drift av ett forum för miljösmart konsumtion och för myndighetens arbete med att aktivt verka för mer miljösmarta konsumtionsmönster.

ap.6 Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder

Medlen ska användas för att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan berörda samhällsaktörer, identifiera intresset för samarbete hos dessa och ta initiativ till aktiviteter.

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket26 459
ap.1Bidrag till organisationer för lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder (ram)4 000
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)17 059

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Bidrag till organisationer för lättillgänglig information om produktionsvillkor i andra länder

Medlen ska användas för bidrag till framtagande och spridning av information om produktionsvillkor i andra länder med stöd av förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Medlen ska användas för att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas för bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.14 9623 %0
ap.20Inget0
ap.303 %0
ap.40Inget0
ap.503 %0
ap.60Inget0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.1120Inget0
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9511Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2513 534
2018-02-2513 534
2018-03-2513 534
2018-04-2513 534
2018-05-2513 534
2018-06-2513 534
2018-07-2513 534
2018-08-2513 534
2018-09-2513 534
2018-10-2513 534
2018-11-2513 534
2018-12-2513 534
Summa162 408
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.5Miljösmart konsumtion
2:1 ap.6Tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslaget 2:1 Konsumentverket, anslagspost 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar och medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och L2
Utrikesdepartementet/HI och IU
Socialdepartementet/FS, JÄM och SF
Finansdepartementet/BA1, FPM, OU, RS och S3
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/D, DL, FF och KSR
Kulturdepartementet/D
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Civilutskottet
Riksrevisionen
Allmänna reklamationsnämnden
Boverket
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sida
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statskontoret
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Telekområdgivarna