Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2017-12-13
UD2017/20132/IU (delvis)
UD2017/20468/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 7, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Nordiska Afrikainstitutet.

VERKSAMHET

Under 2018 ska Nordiska Afrikainstitutet särskilt prioritera:

  • att integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv i verksamheten;
  • att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030;
  • att fortsätta stärka forskningens policyrelevans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska 

  • analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt kanaler för spridning till myndighetens målgrupper. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs;
  • redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 2 maj
  • 29 juli
  • 8 november

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Informationssäkerhet

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts succesivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet16 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)16 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet16 103
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)16 103

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.81 0001 000

2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppet avseende infriade åtaganden är enbart indikativt.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 675
2018-02-252 675
2018-03-252 675
2018-04-252 675
2018-05-252 675
2018-06-252 675
2018-07-252 675
2018-08-252 675
2018-09-252 675
2018-10-252 675
2018-11-252 675
2018-12-252 678
Summa32 103
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Mia Rimby
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, GA, KH, FN, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete