Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2017-12-18
Ju2017/08192/SSK
Ju2017/08309/SSK
Ju2017/08458/SSK m.fl.
Se bilaga 1
Kustbevakningen
Stumholmen
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kustbevakningen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kustbevakningen.

VERKSAMHET

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också samordna civila behov av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Kustbevakningens uppgifter framgår av förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen.

Kustbevakningen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt författningar och regeringsbeslut. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Kustbevakningen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i verksamheten och åtgärder för att säkerställa en ekonomi i balans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Miljöräddningstjänst

Mål

Kustbevakningen ska kunna bekämpa oljeutsläpp på 10 000 ton till sjöss.

Återrapportering

1. Myndigheten ska analysera sin förmåga att bekämpa oljeutsläpp med hänsyn tagen både till nationella och internationella resurser.

Brottsbekämpning

Mål

Kustbevakningen ska utveckla den del av myndighetens verksamhet som syftar till att förebygga och förhindra brott. Myndigheten ska delta i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet med maritim anknytning.

Kustbevakningen ska förstärka och utveckla myndighetens brottsutredande verksamhet.

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens verksamhet för att förebygga och förhindra brott. Redovisningen ska omfatta underrättelseverksamheten och samverkan med andra myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra brott.

3. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens brottsutredande verksamhet. Redovisningen ska omfatta samverkan med andra brottsutredande myndigheter.

Övrig återrapportering

4. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten. Åtgärder för att komma tillrätta med skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ska särskilt kommenteras.

5. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

6. Kustbevakningen ska redovisa en analys av hur kontrollverksamheten har bidragit till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden, samt en redogörelse över samverkan med dessa.

7. För fiskerikontrollverksamheten ska Kustbevakningen redovisa andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket.

8. Kustbevakningen ska redovisa vilka miljökvalitetsmål och delar av Generationsmålet som är relevanta inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, samt hur den egna verksamheten inverkar på måluppfyllelsen. Myndigheten ska också kommentera vidtagna åtgärder för att bidra till en ökad måluppfyllelse.

9. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:

 • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja och andra skadliga ämnen,
 • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift, samt
 • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på utsläppt olja och andra skadliga ämnen.

10. Kustbevakningen ska redovisa användningen av de medel om 
2 000 000 kronor som tillförts myndigheten 2018 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

11. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ha förmåga och beredskap för att kunna delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, Frontex, insatser i Medelhavet.

12. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Prognoser

13. Kustbevakningen ska redovisa prognoser för 2018-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Prognoserna ska innehålla en särskild redogörelse över kostnader kopplade till verksamhetsinvesteringar (avskrivningskostnader, räntor, underhållskostnader och övriga kostnader).

Prognoserna lämnas i Hermes senast den

 • 17 januari,
 • 16 februari,
 • 2 maj,
 • 29 juli och
 • 8 november.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhet

14. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete med att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

Internationella insatser och övningar

15. Kustbevakningen ska före beslut om deltagande i internationella insatser och övningar, som kan medföra konsekvenser för myndighetens nationella sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst, eller för myndighetens ekonomi, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om sådana konsekvenser och om de åtgärder som myndigheten avser vidta för att minimera dessa.

Verksamhetsinvesteringar

16. Kustbevakningen ska utförligt redovisa sitt arbete med att etablera en process för verksamhetsinvesteringar som säkerställer kostnadseffektivitet och i största möjliga utsträckning förutsägbarhet i fråga om löpande kostnader. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning och bedömning av hur processen kan utvecklas genom stöd från andra myndigheter.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Preciserad inriktning för arbetet med totalförsvaret

Kustbevakningen ska i arbetet med totalförsvaret särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende transporter, sjöövervakning och ledning.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
 • Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar gällande totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Rättsväsendets informationsförsörjning

Kustbevakningen ska

 • tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning, enligt den gemensamma plan (Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen och
 • i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning. Polismyndigheten ska samordna förstudien. Av förstudien ska framgå hur digital bevisning kan hanteras på ett standardiserat sätt inom rättskedjan, samt vilka steg som behöver vidtas för en övergång till digital hantering. Åklagarmyndighetens pågående uppdrag (Ju2017/06937/KRIM) kring det europeiska e-Evidencesystemet ska beaktas.

Ovanstående uppdrag ska gemensamt redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari. I förekommande fall ska även realiserade nyttohemtagningar samt eventuella avvikelser och orsaker till dessa redovisas. Därutöver ska RIF-myndigheterna till den 1 oktober 2018 redovisa till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kustbevakningen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till Kustbevakningen och Polismyndigheten om Kustbevakningens operativa stöd till Polismyndigheten vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Redovisas senast den 26 januari 2018 (Ju2017/06643/SSK).

Uppdrag att ta fram en nationell strategi för integrerad gränsförvaltning. Redovisas senast den 2 april 2018 (Ju2017/04885/PO).

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten. Redovisas senast den 31 mars 2018 (Ju2017/05787/SSK).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (Fi2016/00386/ESA). 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (A2016/00216/A).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 142 760
ap.1Kustbevakningen (ram)1 142 760

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 8 309 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.134 282Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudget för Kustbevakningen återfinns i bilaga.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2595 230
2018-02-2595 230
2018-03-2595 230
2018-04-2595 230
2018-05-2595 230
2018-06-2595 230
2018-07-2595 230
2018-08-2595 230
2018-09-2595 230
2018-10-2595 230
2018-11-2595 230
2018-12-2595 230
Summa1 142 760
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-1405 0005 0000-14
Övriga intäkter
Ersättning för kostnader för räddningstjänst000000
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal2811000000
Offentligrättslig verksamhet
Vattenföroreningsavgift27130030030000
Ersättning för kostnader för räddningstjänst2713001 7001 70000
Summa002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ersättning för miljöräddningstjänst och sjöövervakningsoperationer i enlighet med ingångna avtal

Ersättning för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer, i enlighet med av Sverige ingångna avtal, redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

Vattenföroreningsavgift

Vattenföroreningsavgift enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

Ersättning för kostnader för räddningstjänst

Inkomster från krav på ersättning enligt sjölagen (1994:1009) för kostnader för räddningstjänst ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. gällande andra kostnader än uppkomna merkostnader.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Anders Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/KRIM, L4, PO
Utrikesdepartementet/ES, KH
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/JÄM, SF
Finansdepartementet/BA, OFA, SKA
Miljö- och energidepartementet/MM, NM
Näringsdepartementet/BT, HT, NV
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statskontoret
Transportstyrelsen
Tullverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:5, 2017-12-18

Diarienummerförteckning

Ju2017/08192/SSK
Ju2017/08309/SSK
Ju2017/08458/SSK
Ju2017/09740/SSK (delvis)