Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2017-10-26
S2017/05939/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:8
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127, prop. 2016/17:99 utg.omr. 9, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen40 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)40 000
Disponeras av Vetenskapsrådet7 500
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)7 500
Disponeras av Kammarkollegiet1 110 493
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 070 493
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)40 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten51 000
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)51 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2017 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2017 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet får använda 12 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 april 2009 (dnr S2006/09394/FS) angående uppdrag att inrätta tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 885 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:23 från den 20 december 2016 (dnr S2016/07839/FS) angående stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut från den 14 december 2016 (dnr S2016/07735/FS) som avser utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2017. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2017 för att utveckla former för att långsiktigt samordna landstingens kunskapsstöd. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen

Socialstyrelsen får använda 6 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/06530/FS) angående att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition, disponeras av Kammarkollegiet. 

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05822/FS) angående uppdrag att förbättra uppföljningen av tvångsvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 2 300 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05823/FS) angående uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets dispostion.

Vetenskapsrådet får använda 1 200 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 19 oktober 2016 (dnr U2016/04441/F) angående att genomföra en kartläggning av rättspsykiatrisk forskning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 8 september 2016 (dnr S2016/05699/FS) angående uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått från den 19 januari 2017 (S2017/00322/JÄM) och som avser att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet och medlen ska användas under 2017. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas Kammarkollegiet vid samma tidpunkt. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

5 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att genomföra en kartläggning av kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa.

1 400 000 kronor har tilldelats Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att genomföra en utvärdering av satsningen på verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad problematik.

600 000 kronor har tilldelats Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2017, avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördela nätverksbidrag.

4 000 000 kronor har tilldelats Riksförbundet Hjärnkoll i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 19 januari 2017 (dnr S2017/00048/FS) angående ansökan om verksamhetsbidrag.

5 000 000 har tilldelats Riksförbundet Attention, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 19 januari 2017 (dnr S2017/00047/FS) angående ansökan om verksamhetsbidrag.

 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för att bygga upp och samordna arbetet med styrning med kunskap på området psykisk hälsa på nationell nivå, med beaktande av närliggande områden bland annat alkohol-, narkotika, dopings- och tobaksområdet (ANDT) samt kost och fysisk aktivitet.

35 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk ohälsa.

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från 28 maj 2015 (dnr S2015/3986/FS).

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Regeringen beslutar att avsätta 10 275 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut den 24 november 2016 (dnr S2016/06843/FS) Ansökan om medel till behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas under 2017 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga 1.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Martin Färnsten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet
Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting