Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2017-12-21
M2017/01659/Ee
M2017/03160/S
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 6, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Elsäkerhetsverket.

VERKSAMHET

   

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2018−2021 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
- 17 januari
- 16 februari
- 2 maj
- 29 juli
- 8 november

2. Elbehörighetsreformen

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat med genomförandet av elbehörighetsreformen och vilka effekter reformen haft i ett inledande skede. Rapportering ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.

3. Jämställdhet

Myndigheten ska redogöra för hur den arbetat och avser arbeta, på strategisk nivå, för att främja jämställdhet inom myndigheten och i energisektorn.

4. Standardisering

Myndigheten ska redogöra för hur den under 2018 har deltagit i framtagandet av harmoniserade standarder som ger förutsättning för överensstämmelse med krav i unionsrättsakter inom myndighetens ansvarsområde. Rapportering ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019.

5. Klimatanpassning

Elsäkerhetsverket har under 2017 tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elsäkerhetsarbetet i Sverige. Myndigheten ska redogöra för resultatet av handlingsplanen, vilka prioriteringar myndigheten har valt att göra utifrån handlingsplanen, hur arbetet med att genomföra handlingsplanen fortskrider, samt hur planerna för arbetet ser ut för nästkommande år. Rapportering ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 september 2018.

6. Offentlig upphandling

Elsäkerhetsverket ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2—5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

1. Krigsplacering av personal

Elsäkerhetsverket ska krigsplacera den personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap till senast den 31 december 2018. Arbetet ska ske med utgångspunkt i 16 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt 4 § och 6 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Under arbetet ska samverkan ske med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

3

Uppdrag

1. Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter

Elsäkerhetsverket ska, mot bakgrund av resultaten och slutsatserna i rapporten Informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter (dnr M2017/01659/Ee), ta fram en handlingsplan avseende informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter gentemot anläggningsägare, elinstallationsföretag, återförsäljare, konsumenter m.fl. gällande vad som är ett elinstallationsarbete samt vad som krävs för att utföra ett sådant arbete. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan med berörda aktörer, främst elinstallationsföretagen och återförsäljare, men även andra aktörer så som försäkringsbolag, ekonomiska aktörer och konsumentorganisationer. Elsäkerhetsverket ska därefter genomföra de informationsinsatser som identifierats i handlingsplanen. Handlingsplanen ska rapporteras till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2019. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 januari 2021. 

2. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Elsäkerhetsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.
  • Översyn av tillämpbarhet och ev. behov av ändringar i författningar för totalförsvaret samt ansvarsförhållanden inom myndighetens ansvarsområde.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 28 februari 2019.

3. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Elsäkerhetsverket ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket58 578
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)58 578

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Anslagsposten får användas för Elsäkerhetsverkets förvaltningsutgifter.

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 7573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 882
2018-02-254 882
2018-03-254 882
2018-04-254 882
2018-05-254 882
2018-06-254 882
2018-07-254 882
2018-08-254 882
2018-09-254 882
2018-10-254 882
2018-11-254 882
2018-12-254 876
Summa58 578
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter2552001 80001 8001 800
Elsäkerhetsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)25520058 50058 50000
Elberedskapsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)255200267 000255 00012 00012 000
Nätövervakningsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)25520021 400021 40021 400
Summa00348 700313 50035 20035 200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elsäkerhetsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

Elberedskapsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift.

Elsäkerhetsverket ska i sin årsredovisning och budgetunderlag redovisa de kostnader Affärsverket svenska kraftnät (SvK) har för elberedskap som rapporteras till Elsäkerhetsverket enligt SvK:s regleringsbrev. Elsäkerhetsverket ska tillsammans med SvK samråda med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt § 7 i avgiftsförordningen (1992:191).

Nätövervakningsavgift enligt elavgiftsförordningen (2017:1040)

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Fredrik von Malmborg
Kopia till

Finansdepartementet/BA, ESA
Justitiedepartementet/SSK
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Utrikesdepartementet/HI
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Statskontoret
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret