Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2017-12-21
M2017/03180/S
(delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 20, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Kemikalieinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering för handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av sitt arbete med genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa har haft.

Återrapportering för prövning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa

  • ärendebalansen för handläggningen av växtskyddsmedel respektive
    biocidprodukter uppdelat per år
  • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive
    biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde
  • analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Återrapportering substitution av farliga kemiska ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete med substitution inklusive vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja Substitutionscentrumet.

Återrapportering antibiotikaresistens

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

Återrapportering ekodesign

Kemikalieinspektionen ska stödja Energimyndigheten i arbetet med att ta fram underlag för genomförandet av ekodesigndirektivet. Särskilt fokus ska läggas på aspekter som har en koppling till nationella ambitioner för att bidra till en cirkulär ekonomi.

Utgiftsprognoser

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2018–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 17 januari

- den 16 februari

- den 2 maj

- den 29 juli

- den 8 november 2018.

3

Uppdrag

Handlingsplan för giftfri vardag 2018–2020

Handlingsplanen ska under 2018–2020 fortsatt fokusera på åtgärder som skyddar barn och unga i alla miljöer som de vistas i eftersom barn och ungdomar är särskilt känsliga för kemikalier. Ett jämställdhetsperspektiv ska fortsatt beaktas. Sådana åtgärder innebär normalt också att vuxna skyddas från kemiska risker i vardagen.

Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla och genomföra handlingsplanen inom ramen för den samlade strategi som regeringen fastställt i propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (prop. 2013/14:39). Strategin omfattar de åtta etappmålen för farliga ämnen som regeringen har beslutat, och är tillsammans med de insatser som beskrivs i propositionen, regeringens samlade strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och relevanta strecksatser under generationsmålet.

Kemikalieinspektionen ska genomföra uppdraget i samarbete med företrädare för näringslivet, konsumentorganisationer, miljöorganisationer och berörda myndigheter. Förslag till åtgärder som faller inom en annan myndighets ansvarsområde än Kemikalieinspektionens ska lämnas i samråd med denna myndighet. Vidare ska Kemikalieinspektionen ha regelbundna avstämningar med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

I de delar Kemikalieinspektionen föreslår författningsändringar ska fullständiga författningsförslag redovisas. Konsekvenserna av de förslag som lämnas ska analyseras och redovisas i en konsekvensutredning. Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska då tillämpas.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Kemikalieinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens. Regeringsbeslut den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Barn och unga ska prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 2018 och slutredovisas senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 18 december 2014. dnr M2015/00214/Mm. Redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015. dnr M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016–2019.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Regeringsbeslut den 14 januari 2016. dnr M2016/00089/Nm. Delredovisning 2016-03-31. Årlig redovisning senast den 31 januari 2017–2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr Fi2016/00386/ESA. Redovisas till Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01 samt 2019-01-15.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr A2016/00216/A. Redovisas till Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01 samt 2019-01-15.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen274 741
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)274 741

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Minst 83 miljoner kronor ska användas till nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Av dessa medel får sammantaget högst 6 000 000 kronor betalas ut till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel betalas ut mot rekvisition.

Högst 9 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 4 000 000  kronor användas för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper (Swetox) för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska betala ut 7 000 000 kronor till Substitutionscentrum vid Reseach Institutes of Sweden (RISE).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.18 2423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Kemikalieinspektionen
1:6 ap.21:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2522 895
2018-02-2522 895
2018-03-2522 895
2018-04-2522 895
2018-05-2522 895
2018-06-2522 895
2018-07-2522 895
2018-08-2522 895
2018-09-2522 895
2018-10-2522 895
2018-11-2522 895
2018-12-2522 896
Summa274 741
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
SERP0010 50010 50000
varuprover0020020000
Summa0010 70010 70000
Uppdragverksamhet
Tjänsteexport0015 50015 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943374 5662 32746 00046 000076 893
Bekämpningsmedel9437-84 459-9 00075 50073 5002 000-91 459
Dispensavgifter2811-1 088-6020200-1 148
Summa-10 981-6 733121 520119 5202 000-15 714
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Finansdepartementet, konsumentenheten
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Research Institutes of Sweden, RISE
Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper