Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05043/BS
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån11 690
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)11 690
Disponeras av Kammarkollegiet3 353
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)3 033
ap.4Indikatorsprogrammet OECD-INES (ram)320
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)6 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan

  • Enkätundersökning till personer med utbildning i annat land.
  • Revidering av SUN.
  • Statistik om utbildningskostnader, övergångar mellan olika utbildningsnivåer inklusive övergångarna från gymnasieskolan till folkhögskolan respektive yrkeshögskolan, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Elevpanelundersökningar.
  • Utbyggnad av myndighetens databas med utbildningspolitisk basstatistik.
  • Statistikansvar för yrkeshögskoleutbildningar och de utbildningar som stöd lämnas för enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
  • Statistikansvar för folkhögskolan.
  • Förstärkning av den internationella statistikrapporteringen.

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån (SCB) ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

a) Dokumentation av Trender och Prognoser 2017.

b) Kartläggning av de behov och synpunkter som användarna av de långsiktiga prognoserna har. Slutsatserna från kartläggningen rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 maj 2018.

c) Kvalitetsutveckling av prognosmodellen.

d) Förstudie kring möjligheten att identifiera tillgång och efterfrågan på olika utbildningsgrupper vid starttiden för en prognos.

e) En förstudie kring digitaliseringens effekt på efterfrågan av utbildade. Slutsatserna från förstudien rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2018.

f) Matchning på arbetsmarknaden på nationell nivå. En studie om yrkesverksammas utbildning i förhållande till de kvalifikationskrav som ställs inom det yrke de är verksamma i.

g) Deltagande i Cedefops nätverk om prognosarbete för nationella experter.

Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

SCB ska rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juli 2018 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn.

4. Socioekonomiskt index

SCB ska ta fram ett socioekonomiskt index för landets samtliga skolhuvudmän och skolenheter för 2018. Indexet ska utgöra vägledning för huvudmännens fördelning av medel till skolenheterna.

ap.2 Nationell utbildningsstatistik

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för Valideringsdelegationen 2015—2019 (U2015:10). 

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av regeringen.

ap.4 Indikatorsprogrammet OECD-INES

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1336Inget0
ap.2165Inget0
ap.3129Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Åsa Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Folkbildningsrådet
Kammarkollegiet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret