Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2017-10-12
Ku2017/02086/KO(delvis)
Ku2017/02112/KO
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har fattat beslut om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 8:1 i vårändringsbudget 2017 (prop. 2016/17:99, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350) med anledning av att Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs från Nationalmuseum.

Med ändring av beslut från den 14 december 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla fr.o.m. den 1 juli under budgetåret 2017 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
  • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
  • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Myndigheten ska därutöver följa arbetet med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad. Myndigheten ska redovisa möjligheter till samordning och lösningar som kan främja en effektiv framtida drift av museet, både avseende utställningsverksamhet och bevarande och vård av samlingarna.

Publik verksamhet under renoveringen

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska under renoveringsperioden årligen redovisa den genomförda och planerade publika verksamheten som större utställningsprojekt, verksamhet i tillfälliga lokaler och mer omfattande utlån. Under den återstående renoveringsperioden ska myndigheten särskilt redovisa samverkan med andra aktörer för att tillgängliggöra verk ur samlingarna.

Prognoser 2017–2021

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari
17 februari
3 maj
31 juli
25 oktober

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Avskiljande av Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde ska vid avskiljandet från Nationalmuseum överta tillgångar och skulder till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

3

Uppdrag

Regional närvaro

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska arbeta för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde149 662
ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram)149 662

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.215 5863 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2512 989
2017-02-2512 989
2017-03-2512 989
2017-04-2512 989
2017-05-2512 989
2017-06-2512 989
2017-07-2511 955
2017-08-2511 955
2017-09-2511 955
2017-10-2511 955
2017-11-2511 955
2017-12-2511 953
Summa149 662
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-1 58803 0002 900100-1 488
Försäljning av varor Prins Eugens Waldemarsudde5 3633007 5007 0005006 163
Undersökningar, utredningar och andra tjänster0040040000
Summa3 77530010 90010 3006004 675
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0014 500014 50014 500
Övrigt0014 600014 60014 600
Summa0029 100029 10029 100
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Matilda Berggren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde