Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2017-12-21
S2017/07302/RS (delvis)
S2009/04255/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen58 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)58 000
Disponeras av Vetenskapsrådet5 550
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)5 550
Disponeras av Kammarkollegiet1 636 443
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 546 443
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)90 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten55 500
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)55 500

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 40 000 000 kronor under 2018 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen får använda 18 000 000 kronor under 2018 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet får använda 5 550 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 april 2009 (dnr S2006/09394/FS) angående uppdrag att inrätta tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Regeringen beslutar att avsätta 1 374 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:10 från den 21 december 2017(dnr S2017/07520/FS) om stöd till riktade insatser på psykisk hälsa-området 2018. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:19 från den 13 december 2017 (dnr S2017/07320/FS) som avser utvecklingen och finansieringen av Nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under året 2018. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2018. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Socialstyrelsen får använda 6 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/06530/FS) angående att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016–2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05822/FS) angående uppdrag att förbättra uppföljningen av tvångsvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 800 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 februari 2017 (dnr S2017/01014/FS) angående uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering får använda 500 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 15 september 2016 (dnr S2016/05823/FS) angående uppdrag att ta fram systematiska kunskapsöversikter inom rättspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 8 september 2016 (dnr S2016/05699/FS) angående uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 under 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 oktober 2017 (dnr S2017/05586/FS) angående uppdrag att genomföra en fördjupningsstudie samt fördela medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till transpersoner. Högst 1 000 000 kronor av de sammanlagt 2 000 000 kronor som satsningen uppgår till får betalas ut i projektbidrag. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 4 000 000 kronor i enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2017 och 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att anordna en internationell konferens för ledare inom psykisk hälsa-området (IIMHL:s Learning Exchange). Konferensen ska äga rum under våren 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 4 500 000 kronor 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:8 från den 23 februari 2017 (dnr S2017/01227/FS) och regeringsbeslut I:5 från den 10 oktober 2017 (dnr S2017/01227/FS) för att utöka urvalet i undersökningen om skolbarns hälsovanor och utreda och ge förslag på hur data om skolbarns hälsovanor kan samlas in och presenteras på lokal- och regional nivå. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Västerbottens läns landsting får använda 2 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 23 mars 2017 (dnr S2013/05824/FS) för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Polismyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2018 i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 20 juli 2017 (dnr JU2017/06176/PO) för att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets dispostion. 

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

15 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att bygga upp och utveckla samordningen av det nationella arbetet inom området psykisk hälsa. Uppdraget slås ihop med tidigare uppdrag att samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/03986/FS). Folkhälsomyndigheten ska utveckla samordningen och samverkan mellan berörda myndigheter och aktörer, utveckla kunskapssammanställning, kunskapsspridning och vägledning, genomföra utvecklingsarbete, samt utveckla uppföljningen inom psykisk hälsa- och suicidpreventionsområdet.

35 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk ohälsa.

500 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att administrera egna kostnader i arbetet med att fördela medel till ideella organisationer.

5 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördelas till nationella föreningar inom området psykisk hälsa. 

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Regeringen beslutar att avsätta 10 275 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 24 november 2016 (dnr S2016/06843/FS) Ansökan om medel till behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2018 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1).

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor till Vårsta diakoni för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 29 juni 2017 (dnr S2017/03020/FS) Ansökan om medel för utveckling av traumacenter för nyanlända och asylsökande. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2018 för ett projekt som syftar till att utveckla traumacenter för nyanlända och asylsökande i Härnösand. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. 

Regeringen beslutar att avsätta 4 162 000 kronor till Röda korset för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 12 oktober 2017 (Dnr S2017/04651/FS) Ansökan om medel för utveckling och förstärkning av verksamheter som arbetar hälsofrämjande för nyanlända och asylsökande. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2018. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. 

Region Uppsala får använda 2 000 000 kronor 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 november 2017 (dnr S/2017/06054/FS) för att effektivisera vården i Region Uppsala för nyanlända genom att alla vårdgivare som ingår i vårdkedjan samverkar och insatserna samordnas samt genom kompetenshöjande åtgärder. Arbetet ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 30 november 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända.

Länsstyrelsen Skåne får använda 4 500 000 kronor 2018 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 16 november 2017 (dnr S/2017/06534/FS) för att inkludera fördjupningar om psykisk hälsa i MILSA, utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation till nyanlända i Skåne län. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 30 november 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutar att avsätta 40 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått om stöd till riktade insatser på psykisk hälsa-området 2018, regeringsbeslut I:10 från den 21 december 2017 (dnr S2017/07520/FS). Av de totala medlen ska 30 000 000 kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända och 10 000 000 kronor fördelas till landstingen för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård för både barn och vuxna. Medlen ska användas till insatser som syftar till att stärka kompetensen om traumatiserade i vården och för förbättrad samverkan i vårdkedjan. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2018. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördelas till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Erika Borgny
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Skåne
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Vetenskapsrådet
Västerbottens läns landsting
Sveriges kommuner och landsting
Region Uppsala
Röda korset
Vårsta diakoni