Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:39

2017-12-18
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05089/F
regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende regionala etikprövningsnämnder
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för regionala etikprövningsnämnder och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden samt avgiftsinkomster ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Samråd kring utformningen av årsredovisningarna

De regionala etikprövningsnämnderna ska samråda när det gäller utformningen av årsredovisningarna så att återrapporteringen sker utifrån gemensamma kriterier i syfte att underlätta jämförelser mellan myndigheterna.

Prognoser

Varje regional etikprövningsnämnd ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Regionala etikprövningsnämnder (Ramanslag)

Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg6 404
ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (ram)6 404
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping3 804
ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (ram)3 804
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Lund6 384
ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund (ram)6 384
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm11 457
ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (ram)11 457
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Umeå3 811
ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (ram)3 811
Disponeras av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala6 375
ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (ram)6 375
Disponeras av Kammarkollegiet3 142
ap.7Regionala etiknämnd. - del till KAMK (ram)3 142

Villkor för anslag 3:11

ap.7 Regionala etiknämnd. - del till KAMK

Medel betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:11 Regionala etikprövningsnämnder
ap.11923 %0
ap.21143 %0
ap.31913 %0
ap.43433 %0
ap.51143 %0
ap.61913 %0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25534
2018-02-25534
2018-03-25534
2018-04-25534
2018-05-25534
2018-06-25534
2018-07-25534
2018-08-25534
2018-09-25534
2018-10-25534
2018-11-25534
2018-12-25530
Summa6 404
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Göteborgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25317
2018-02-25317
2018-03-25317
2018-04-25317
2018-05-25317
2018-06-25317
2018-07-25317
2018-08-25317
2018-09-25317
2018-10-25317
2018-11-25317
2018-12-25317
Summa3 804
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.2Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25532
2018-02-25532
2018-03-25532
2018-04-25532
2018-05-25532
2018-06-25532
2018-07-25532
2018-08-25532
2018-09-25532
2018-10-25532
2018-11-25532
2018-12-25532
Summa6 384
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Lunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.3Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25955
2018-02-25955
2018-03-25955
2018-04-25955
2018-05-25955
2018-06-25955
2018-07-25955
2018-08-25955
2018-09-25955
2018-10-25955
2018-11-25955
2018-12-25952
Summa11 457
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.4Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25318
2018-02-25318
2018-03-25318
2018-04-25318
2018-05-25318
2018-06-25318
2018-07-25318
2018-08-25318
2018-09-25318
2018-10-25318
2018-11-25318
2018-12-25313
Summa3 811
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Umeås disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.5Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-25531
2018-02-25531
2018-03-25531
2018-04-25531
2018-05-25531
2018-06-25531
2018-07-25531
2018-08-25531
2018-09-25531
2018-10-25531
2018-11-25531
2018-12-25534
Summa6 375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Regionala etikprövningsnämnden i Uppsalas disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.6Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsfinansierad verksamhet
Etikprövning av forskning2559-7 0001 94541 37741 3770-5 055
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

De regionala etikprövningsnämndernas verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Likalydande till

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Riksgäldskontoret