Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2017-12-13
Ku2016/02464/KO
Ku2017/02086/KO(delvis)
Ku2017/02582/LS(delvis)
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Nationalmuseum
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Nationalmuseum.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum ska redovisa kostnader som sammanhänger med underhåll och renovering av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Myndigheten ska därutöver följa arbetet med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad. Myndigheten ska redovisa möjligheter till samordning och lösningar som kan främja en effektiv framtida drift av museet, både avseende utställningsverksamhet och bevarande och vård av samlingarna.

Publik verksamhet under renoveringen

Nationalmuseum ska under renoveringsperioden årligen redovisa den genomförda och planerade publika verksamheten.

Prognoser 2018–2021

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 8 november

Lokalkostnader

Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Nationalmuseum ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Nationalmuseum ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Regional närvaro

Nationalmuseum ska arbeta för att stärka museets regionala närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Nationalmuseum ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

En samlad lösning för Nationalmuseums lokalförsörjning

Med utgångspunkt i tidigare redovisad lokalförsörjningsplan ska Nationalmuseum ta fram ett förslag på en samlad långsiktig lösning för Nationalmuseums lokalförsörjning. En delrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2018. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 oktober 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum220 477
ap.2Nationalmuseum (ram)220 477

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum

Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.26 6083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2518 373
2018-02-2518 373
2018-03-2518 373
2018-04-2518 373
2018-05-2518 373
2018-06-2518 373
2018-07-2518 373
2018-08-2518 373
2018-09-2518 373
2018-10-2518 373
2018-11-2518 373
2018-12-2518 374
Summa220 477
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseums disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer