Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:38

2017-12-18
U2015/05895/BS (delvis)
U2017/05023/BS (delvis)
U2017/05088/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt olika stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag,
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag, och
 • forskares nationella och internationella mobilitet.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet samt hur myndigheten arbetar för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Offentlig upphandling

Vetenskapsrådet ska redovisa hur det vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning, som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska Vetenskapsrådet redovisa hur bidragen har fördelats mellan olika forskningsämnen samt regioner och länder.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, och
 • myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 16 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 8 november.

3

Uppdrag

Plan för jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (U2013/7800/F) redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete för perioden 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet).

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2018 disponerar Vetenskapsrådet 12 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2018 uppförda anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 29 mars 2019 redovisa vilka bidrag som under 2018 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska senast den 30 april 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistiska data för perioden 2000–2017 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea,
 • andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige, och
 • andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2019. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2018.

Fördjupad vetenskaplig eller teknisk verifiering (proof-of-concept)

För att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom livsvetenskap ska Vetenskapsrådet stödja projekt inom utveckling av behandlingsmetoder eller produkter där en metods eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras. Forskare med forskningsprojekt som redan är finansierade av Vetenskapsrådet ska kunna söka dessa medel. Under 2018 ska 14 000 000 kronor utlysas. Vetenskapsrådet ska i sin årsredovisning för 2018 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Forskning om rasism

Vetenskapsrådet ska redovisa beviljade bidrag och annan verksamhet inom uppdraget om att utlysa medel för ett forskningsprogram inom området rasism (U2016/00588/F). Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Vetenskapsrådet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Utveckla uppföljningen av svensk forskning

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de målen för forskningspolitiken som redovisas i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter. Vetenskapsrådet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Samordning av uppföljning och utvärdering

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Universitetskanslersämbetet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem. Universitetskanslersämbetet ska i enlighet med beslut om ändring av regleringsbrev den 6 juli 2017 för budgetåret 2017 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Ansöknings- och ärendehanteringssystem vid de regionala etikprövningsnämnderna

Vetenskapsrådet ska tillsammans med de regionala etikprövningsnämnderna utveckla ett elektroniskt ansöknings- och ärendehanteringssystem för etikprövningsnämnderna, med driftstart senast den 1 september 2018.

Uppdrag som ges med anledning av den forskningspolitiska propositionen
Följande uppdrag ges med anledning av den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Vetenskapsrådet ska redovisa nedanstående uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i samband med sin årsredovisning.

Forskarskola för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 20 miljoner kronor för finansiering av forskarskolor för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningen och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet.

Klinisk forskning

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 30 miljoner kronor till klinisk behandlingsforskning som svarar mot identifierade och prioriterade kunskapsbehov. Vetenskapsrådet ska i samråd med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utveckla en process för att prioritera bland områden inom vilka det saknas kunskap. Processen ska särskilt involvera de som är direkt berörda av forskningsresultat, såsom patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Från och med 2018 ska medel fördelas baserat på dessa prioriteringar.

Öppen tillgång till forskningsresultat

Vetenskapsrådet ska samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Vid genomförandet av uppdraget ska Vetenskapsrådet samråda med Kungl. biblioteket, universitet och högskolor samt Riksarkivet.

Internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska främja svenskt forskningssamarbete med USA i linje med implementeringsavtalet mellan Utbildningsdepartementet och amerikanska Department of Health and Human Services inom cancerområdet (U2016/04011/F). I uppdraget ingår att under 2018 anordna en internationell konferens inom cancerforskning. I arbetet med konferensen ska Vetenskapsrådet samråda med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och inhämta synpunkter från Socialstyrelsen och regionala cancercentrum.

Forskning om jämlika villkor

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 10 miljoner kronor till forskning som har ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. För att kunna bemöta de stora samhällsutmaningarna och skapa ett hållbart samhälle behöver orättvisor mellan människor som grundas på t.ex. kön eller socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund utjämnas. Satsningen bör komma den forskning till del som är av hög kvalitet och kan bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar jämlikhet och jämställdhet i samhället.

Tillgängliggörande och användande av forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Vinnova verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor samt andra länder. Vetenskapsrådet ska fördela 30 miljoner kronor under 2018 för detta uppdrag.
Uppdraget innebär att:

 • Vetenskapsrådet ska fördela medel till verksamhet som underlättar och ökar näringslivets och den offentliga sektorns deltagande i och användning av forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Max IV och ESS. Medlen ska användas för att utveckla kompetensen och kapaciteten, att vägleda och stödja användare från näringsliv och offentlig sektor samt att attrahera nya användare. Syftet är att öka externa aktörers deltagande i och användande av forskningsinfra- struktur.
 • Vetenskapsrådet ska fördela medel för utveckling av tekniskt avancerade metoder, tekniker och komponenter. Syftet med medlen ska vara att främja svensk medverkan vid utveckling och uppgradering av forskningsinfrastrukturer av stort strategiskt värde för svenska forskare och svenskt näringsliv, såsom t.ex. SciLifeLab, Max IV och ESS.

Datadriven forskning

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 20 miljoner kronor till digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, dels inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.

Biobanker

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 20 miljoner kronor till en för forskning och hälso- och sjukvård gemensam satsning på samordning av nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Bland annat krävs standardisering av it- och journalsystem samt utrustning för insamlande och bevarande av vävnadsprover i biobanker inklusive möjlighet till långtidsförvaring av prover även för forskningsändamål.

Registerforskning

Vetenskapsrådet ska under 2018 fördela 10 miljoner kronor för tvärsektoriell och tvärvetenskaplig registerforskning som kan bidra till att starka forskningsmiljöer effektivt kan utnyttja den registerbaserade infrastrukturen och bidra till dess utveckling. Vetenskapsrådet bör i samråd med intressenter och finansiärer ta fram en nationell forskningsagenda för registerbaserad forskning. Satsningen bör leda till stöd för registerbaserad forskning av hög kvalitet inom angelägna områden, t.ex. medicin och hälsa, vård och omsorg, arbetsliv samt socialförsäkring.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet6 007 846
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 852 846
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)105 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att bygga upp verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 10 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 323 529 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 884 617 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 066 155 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 159 743 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessurer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av European Spallation Source ERIC (ESS) i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) och budgetpropositionerna för 2015 (prop. 2014/15:1) och 2017 (prop. 2016/17:1) samt 41 miljoner kronor avseende kärnteknisk forskning, ska totalt 524 miljoner kronor användas 2018 för bidrag till ESS. Utbetalningen på det totala beloppet ska ske senast den 31 januari 2018.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS ska högst 4 miljoner kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS.

De medel som Vetenskapsrådet tillför ESS kan konsortiet använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat-, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), varav minst
– 45 miljoner kronor för forskning inom informations- och kommunikationsteknik,
– 15 miljoner kronor för forskning inom kärnteknik,
– 25 miljoner kronor för forskning inom psykiatri,
– 20 miljoner kronor för vårdforskning,
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning.

13. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 520 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), varav minst 
– 175 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 50 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare,
– Anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål, och
– Anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för vårdforskning (under villkor 12), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

14. Vetenskapsrådet ska bidra med högst 3 miljoner kronor 2018 för uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien. Future Earth ska lämna en slutredovisning till Vetenskapsrådet om vilket resultat och förväntade effekter bidragen 2015–2018 har gett samt information om hur den långsiktiga finansieringen kommer att lösas.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet360 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)360 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, t.ex.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet163 492
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)163 492

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet49 183
ap.1Sunet (ram)49 183

Villkor för anslag 3:9

ap.1 Sunet

1. Anslaget ska användas för att bekosta anslutning av de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museerna och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5292 892Inget0
ap.65 000Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.118 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 9043 %0
3:9 Sunet
ap.12 459Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.150 00035 00015 00002028
ap.517 671 3005 719 0604 593 4017 358 8392028
ap.6218 700106 85087 85024 0002028
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 810 000280 061280 0611 249 8782023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Vetenskapsrådet får under 2018 besluta om medlemskap i nedan två angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionerna för 2016 och 2018.

 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, och
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 7 750 000 kronor, och
 • Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor per år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)305 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2517 723
2018-02-2517 723
2018-03-2517 723
2018-04-2517 723
2018-05-2517 723
2018-06-2517 723
2018-07-2517 723
2018-08-2517 723
2018-09-2517 723
2018-10-2517 723
2018-11-2517 723
2018-12-2517 722
Summa212 675
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, IU
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljö- och energidepartementet, Mm
Näringsdepartementet, IFK, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jordbruksverket
Kungl. biblioteket
Kungl. Vetenskapsakademien
Polarforskningssekretariatet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem