Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2017-11-02
UD2017/17972/KH
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
872 64 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 7, bet. 2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

17 feb

3 maj

31 juli

25 okt

3

Uppdrag

Dialog- och fredsprocesser

FBA ska stödja regeringens satsning på dialog och fredsprocesser. Detta innefattar kapacitetsuppbyggnad och teknisk rådgivning i samverkan med relevanta organisationer. I uppdraget kan också kunskaps- och personalförsörjning ingå.

FBA ska ge stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i vidareutvecklandet av det svenska och nordiska medlingsnätverken för kvinnor. En kortfattad redovisning av nätverkens utveckling ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 november 2017.

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. FBA ska bland annat genom ett redaktörskap stödja framtagandet av den matris för genomförande och uppföljning av handlingsplanen som genomförs under Regeringskansliets (Utrikesdepartementets) ledning i samarbete med genomförande myndigheter.

Unga, fred och säkerhet

FBA ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) göra en analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Förslaget ska redovisas senast den 29 september 2017.

Riktade insatser i länderna inom det Östliga partnerskapet

FBA ska bidra till att stärka samarbetet mellan EU och utvalda länder och områden inom det Östliga partnerskapet med inriktning på rättsstatsstärkande verksamhet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och reform av offentlig förvaltning, där FBA har en komplementär roll i förhållande till andra svenska myndigheter. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Agenda 2030

Som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i juli 2017 ska FBA kortfattat redovisa hur verksamheten bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål, med Sveriges politik för global utveckling som verktyg. FBA ska redovisa hur myndigheten med utgångspunkt i sin kärnuppgift och i den redovisning som lämnades i augusti 2016 (Fi2016/01355/SFÖ) arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, sociala och miljömässiga). FBA ska i redovisningen beakta att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, med kopia till Finansdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Jämställdhetsintegrering

FBA har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur jämställdhetsintegrering under 2016-2018 ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). FBA ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. FBA ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2016-2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. FBA ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

FBA erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin39 900
ap.4Biståndsverksamhet (ram)39 900

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Fördelning av medel till organisationer och internationella forskararbetsgrupper

Medlen ska användas till stöd för organisationer vars syfte är att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Medlen ska användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA. Medlen får även användas till stöd för internationella forskararbetsgrupper.  

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.

Strategiverksamhet

Högst 22,1 miljoner kronor får användas till FBA:s genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Mali, Colombia, Afrika söder om Sahara och Irak. Medlen kan användas till förvaltningskostnader direkt kopplade till strategigenomförandet.

Högst 2 miljoner kronor får användas för genomförandet av strategin för hållbar fred.

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin107 023
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)107 023

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.403 %0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.13 2113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-258 919
2017-02-258 919
2017-03-258 919
2017-04-258 919
2017-05-258 919
2017-06-258 919
2017-07-258 919
2017-08-258 919
2017-09-258 919
2017-10-258 919
2017-11-258 919
2017-12-258 914
Summa107 023
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet-BA
Utrikesdepartementet-IU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-RS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
riksdagen, utrikesutskottet