Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2017-12-13
Fi2017/04621/OU (delvis)
Lotteriinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 17, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Lotteriinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet. Myndigheten ska ha särskilt fokus på åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad samt minimera riskerna för sociala skadeverkningar.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa och kommentera prognoser för verksamheten för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns, och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska myndigheten kommentera förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle och till den av myndigheten beslutade budgeten. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, och vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planeras att vidta för att verksamheten ska bedrivas enligt plan och inom ramen för tilldelade medel. Prognoser ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

Offentlig upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstigit gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Myndigheten ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Myndigheten ska redovisa de prioriteringar som gjorts i syfte att nå målet. Myndigheten ska vidare redogöra för samarbetet med berörda myndigheter, särskilt Konsumentverket.

Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Lotteriinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen50 784
ap.1Lotteriinspektionen (ram)50 784

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 000 000 kronor användas under 2018. Verksamheten finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 5233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 232
2018-02-254 232
2018-03-254 232
2018-04-254 232
2018-05-254 232
2018-06-254 232
2018-07-254 232
2018-08-254 232
2018-09-254 232
2018-10-254 232
2018-11-254 232
2018-12-254 232
Summa50 784
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn9455-4 5953 00022 00022 0000-1 595
Tillstånd och normgivning9455-14 035020 00012 0008 000-6 035
Summa-18 6303 00042 00034 0008 000-7 630
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Fredrik Sandström
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Justitiedepartementet/KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FST och FS
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepratementet/UH och UF
Näringsdepartementet/HL
Kulturdepartementet/LS och MF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten