Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2017-12-18
S2017/07302/RS (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 4:2
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen726 509
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)74 350
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 494
ap.8Övrig verksamhet (ram)62 997
ap.10Personligt ombud (ram)104 460
ap.11Habiliteringsersättning (ram)350 000
Disponeras av Kammarkollegiet26 555
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)26 555
Disponeras av Myndigheten för delaktighet2 200
ap.5Avveckling av verksamhet vid Hjälpmedelsinstitutet (ram)200
ap.9del till MFD (ram)2 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län12 000
ap.12del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)12 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet250
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)250

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas under 2018 per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2018 till landstingen (motsvarande) i enlighet med bilagan.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. Av dessa medel får Socialstyrelsen under 2018 använda 500 000 kronor för en utvärdering av bidragsgivningen i enlighet med ovan nämnda förordning.

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 494 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.5 Avveckling av verksamhet vid Hjälpmedelsinstitutet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Hjälpmedelsinstitutet.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2018 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 25 903 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 för utbetalning till Synskadades riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Socialstyrelsen ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

2. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7
(dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel använda 
250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet (dnr S2012/05379/FST). Socialstyrelsen får av dessa medel använda 250 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

4. 2 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2018 i enlighet med uppdrag under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2016 om Utbildningen för handläggare inom LSS. Socialstyrelsen får av dessa medel medel använda 200 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

5. 9 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 3 om fallprevention under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

6.  1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 4 om nationella strategin för demenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

7. 1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 5 om webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

ap.9 del till MFD

1. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2018 i enlighet med uppdrag nr. 5 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för år 2017.

2. 1 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet för arbetet med uppdrag nr. 1 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen använda 1 200 000 kronor och länsstyrelserna 3 000 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för utbildningsinsatser riktade till de personliga ombuden. Socialstyrelsen fördelar medlen till länsstyrelserna utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2018 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2018 års statsbidrag till kommunerna återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2019.

ap.11 Habiliteringsersättning

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 7 om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

ap.12 del till Länsstyrelsen i Örebro

Medlen får användas av Länsstyrelsen i Örebro län i enlighet med uppdrag nr. 65 om Funktionshinderpolitik i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2018.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/ESA
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Synskadades riksförbund