Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2017-12-18
S2017/07302/RS (delvis)
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18: utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutade mål för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Barnets rättigheter

Myndigheten för delaktighet ingår i det pågående uppdraget kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019 . Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som identifierats avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som uppnåtts.

Upphandling

Myndigheten för delaktighet ska redovisa hur den vid upphandling som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslag och anslagsdelar de har dispositionsrätt till med tillhörande kommentarer för åren 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med länsstyrelserna ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188. För stöd till landsting och kommuner beräknas uppdragets kostnader till 13 miljoner kronor per år under tre år. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 14 december 2018 och den 13 december 2019 samt slutredovisas senast den 1 mars 2021. Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande under 2018 använda 1 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 9 del till MFD.

2. Myndigheten för delaktighet ska kartlägga och analysera kvaliteten i utförandet av färdtjänstresor. Analysen ska omfatta både ett användar- och utförarperspektiv. Om analysen visar att åtgärder behöver vidtas för att förbättra kvaliteten i utförandet av färdtjänstresor, bör förslag på sådana åtgärder lämnas. Uppdraget ska genomföras i enlighet med den inriktning som redovisas i proposition 2016/17:188. Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från ansvariga aktörer för färdtjänst, utredningen om samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03, Dir. 2016:85) och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 30 november 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2018 avseende Myndigheten för delaktighet.

3. Myndigheten för delaktighet ska fortsatt ta fram och sprida information samt ge stöd till kommunerna om användning och implementering av digital teknik, i syfte att främja individens rättigheter och möjlighet till ökad delaktighet, trygghet, aktivitet, självständighet och självbestämmande, oavsett ålder, kön och funktionsförmåga. Myndigheten ska i uppdragets genomförande främja ökad samverkan kommuner emellan samt mellan kommuner och landsting. Under uppdragets genomförande ska synpunkter inhämtas från relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting med syfte att ge kommunerna bred kunskap om det stöd som finns att tillgå från både Myndigheten för delaktighet och från andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2019. Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande under 2018 använda 4 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagspost 2 del till MFD.

4. Myndigheten för delaktighet ska årligen redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen.

5. Myndigheten för delaktighet ska tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Kartläggningen ska belysa utvecklingsområden som kan bidra till måluppfyllelse. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartmentet) senast den 15 april 2019. 

6. Myndigheten för delaktighet ska inrätta ett strategiskt råd. Rådets uppgift är att bidra till att arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken kan fortgå under den tid ett styr- och uppföljningssystem bereds. Myndighetscheferna i de myndigheter som Myndigheten för delaktighet bedömer som strategiskt betydelsefulla ska bjudas in att ingå i rådet. Rådets arbete ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen under den tid rådet är verksamt.

Pågående uppdrag

1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för delaktighet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Myndigheten för delaktighet, fick i regleringsbrevet för 2017, bl.a. i uppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sina verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartmentet) senast den 29 mars 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

3. Myndigheten för delaktighet ska vidta kunskapshöjande åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden i enlighet med vad som anges i särskilt uppdrag (Ku2017/01799/DISK). En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

4. Myndigheten för delaktighet ska följa upp och finansiera den stödfunktion om service- och signalhundar som upphandlats under 2015. Vidare ska myndigheten i samverkan med upphandlad stödfunktion, sprida information till relevanta aktörer om förskrivning av service- och signalhundar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 30 april 2018.

5. Myndigheten för delaktighet har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10), med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i samband med myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

6. Myndigheten för delaktighet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

7. Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/02415/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018.

8. Myndigheten för delaktighet fick i 2017 års regleringsbrev i uppdrag att fortsatt samordna arbetet med att ta fram relevant stöd och sprida information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. Vidare fick myndigheten i uppdrag att långsiktigt utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer om hur innovationer, universell utformning och användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet fick även i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting fortsätta utveckla sitt arbete med teknik och innovationer som stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet59 348
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)59 348

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 7803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-254 946
2018-02-254 946
2018-03-254 946
2018-04-254 946
2018-05-254 946
2018-06-254 946
2018-07-254 946
2018-08-254 946
2018-09-254 946
2018-10-254 946
2018-11-254 946
2018-12-254 942
Summa59 348
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Josefine Gustafsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet/HTD
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Statskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Funktionsrätt Sverige
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet