Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2017-10-19
Fi2017/04008/KO
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Konsumentverket
Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:68).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2017 beslutar regeringen att följande ska gälla för Konsumentverket. Ändringen innebär att vissa anslagsvillkor justeras.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa och kommentera prognoser för verksamheten för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns, och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska myndigheten kommentera förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle och till den av myndigheten beslutade budgeten. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsakerna till dessa, och vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att verksamheten ska bedrivas enligt plan och inom ramen för tilldelade medel. Prognos ska lämnas senast 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

Samverkan om konsumentskydd på finansmarknaden

Myndigheten ska redovisa hur den har samverkat med Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Redovisning av arbetet med jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med uppdrag om jämställdhetsintegrering i regleringsbrevet för 2016 redovisat en plan (Fi2016/03885/KO) för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017 och 2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av planens aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

3

Uppdrag

Utvärdering av Hallå konsument

Myndigheten ska senast den 30 juni 2017 i en rapport till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa en utvärdering av resultaten och effekterna av konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument. Utvärderingen ska även omfatta effekterna för kommunerna och konsumentbyråerna för bank- och finans-, försäkrings-, energi- och telekommarknaderna, liksom för de informationsansvariga myndigheterna. Uppdraget är en förlängning av det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2016.

Agenda 2030

Myndigheten ska lämna underlag till regeringen inför Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Utgångspunkten ska vara den redovisning som lämnades i augusti 2016 (Fi2016/01355/SFÖ). Myndigheten ska kortfattat uppdatera denna och redovisa hur verksamheten bidragit till genomförandet av Agenda 2030 och dess mål och delmål. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Konsumentverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:1

Konsumentverket (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket156 254
ap.1Konsumentverket (ram)141 254
ap.2Deltagande i standardiseringsarbete (ram)1 500
ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram)1 000
ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.5Miljösmart konsumtion (ram)11 000

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Konsumentverket

ap.2 Deltagande i standardiseringsarbete

Medlen ska användas för kostnader i samband med deltagande i standardiseringsarbete såsom projektavgifter till standardiseringsorgan.

ap.3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar

Medlen ska användas för arbetet med att tillhandahålla en webbaserad informationstjänst med information om kostnader för remitteringar (Ju2013/08747/KO).

Medlen ska användas i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Myndigheten ska sammanställa och rapportera statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv och vid de tidpunkter Sida anger.

ap.4 Drift av skaderegistreringssystemet IDB

Medlen ska användas för drift och underhåll av skaderegistreringssystemet Injury Data Base (IDB).

ap.5 Miljösmart konsumtion

Medlen ska användas för inrättande och drift av ett forum för miljösmart konsumtion och för myndighetens arbete med att aktivt verka för mer miljösmarta konsumtionsmönster.

2:4

Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)

Disponeras av Konsumentverket18 459
ap.3Stöd till kunskapsbyggande på konsumentområdet (ram)1 400
ap.6Stöd till kommuners konsumentverksamhet (ram)4 000
ap.9Stöd till organisationer på konsumentområdet (ram)13 059

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Stöd till kommuners konsumentverksamhet

Medlen ska användas till att stödja kommuners konsumentverksamhet med utbildning och information.

ap.9 Stöd till organisationer på konsumentområdet

Medlen ska användas till bidrag enligt förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Konsumentverket
ap.14 6883 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.50Inget0
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
ap.342Inget0
ap.6120Inget0
ap.9392Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konsumentverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2516 688
2017-02-2512 688
2017-03-2512 688
2017-04-2512 688
2017-05-2512 688
2017-06-2512 688
2017-07-2512 688
2017-08-2512 688
2017-09-2512 688
2017-10-2512 688
2017-11-2512 688
2017-12-2512 686
Summa156 254
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konsumentverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Konsumentverket
2:1 ap.2Deltagande i standardiseringsarbete
2:1 ap.3Webbaserad informationstjänst för remitteringar
2:1 ap.4Drift av skaderegistreringssystemet IDB
2:1 ap.5Miljösmart konsumtion

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret ska inte tillämpas på Konsumentverket för myndighetens webbaserade informationstjänst för remitteringar. Den investeringen ska i stället finansieras från anslag 2:1 Konsumentverket (Ramanslag) ap. 3 Webbaserad informationstjänst för remitteringar (ram).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konsumentverket får rekvirera ersättningar, medel för rättegångskostnader m.m. från Kammarkollegiet, anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagspost 1 Kammarkollegiet under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/EMA och L2
Utrikesdepartementet/HI och IU
Socialdepartementet/BFG, JÄM, SF och ÄFG
Finansdepartementet/BA1, ESA, FPM, RS, S3, SFÖ och V
Utbildningsdepartementet/F, S och UH
Miljö- och energidepartementet/EE, KE, KL och NM
Näringsdepartementet/D, DL, HL, JM, KSR, MRT, PBB, RTS och SUBT
Kulturdepartementet/D
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Allmänna reklamationsnämnden
Boverket
Energimarknadsinspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sida
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statskontoret
Trafikverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Konsumenternas försäkringsbyrå
Telekområdgivarna