Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2017-12-18
S2017/07302/RS (delvis)
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Barnombudsmannen ska återrapportera de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

2. Barnombudsmannen ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

 

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

16 februari

2 maj

29 juli

8 november 

3

Uppdrag

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Barnombudsmannen har i uppdrag att under perioden 2017–2019 stödja kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala verksamhetsområden (S2016/07874/FST). Barnombudsmannen har också i uppdrag att under samma period stödja särskilt berörda statliga myndigheter i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i myndigheternas verksamhet. Myndigheterna är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk, Migrationsverket samt Statens institutionsstyrelse (S2016/07875/FST). Även Statens skolinspektion, Inspektionen för vård och omsorg, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen ska under perioden 2018–2019, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med pågående uppdrag (S2016/07875/FST)

Pågående uppdrag

1. Barnombudsmannen har i uppdrag att under 2015–2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden (S2015/06288/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018.

2. Barnombudsmannen har sedan 2014 i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär och hur man kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män. Myndigheterna ska lämna en gemensam slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018. Redovisningarna ska hänvisa till detta regleringsbrev.

3. Barnombudsmannen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

4. Barnombudsmannens uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism genom att lyssna på barn (Ku2016/02294/D) fortsätter. Den del av uppdraget som handlar om att lyssna på barn som direkt eller indirekt är berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 12 januari 2018. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018. Redovisningarna ska hänvisa till detta regleringsbrev.

5. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Barnombudsmannen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

6. Barnombudsmannen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen24 923
ap.1Barnombudsmannen (ram)24 923

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 077
2018-02-252 077
2018-03-252 077
2018-04-252 077
2018-05-252 077
2018-06-252 077
2018-07-252 077
2018-08-252 077
2018-09-252 077
2018-10-252 077
2018-11-252 077
2018-12-252 076
Summa24 923
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Justitiedepartementets polisenhet
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för socialförsäkringar
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksgäldskontoret
SIDA
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statskontoret
Statens skolinspektion
Statens institutionsstyrelse
Statens skolverk