Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2017-09-28
S2017/05342/FST
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Barnombudsmannens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Barnombudsmannen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Barnombudsmannen ska återrapportera de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året i förhållande till sitt uppdrag enligt lag och instruktion.

 

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober 

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Barnombudsmannen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

1. Barnombudsmannen har i uppdrag att under 2015-2018 vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och vad de innebär i praktiken både inom skolan och andra områden (S2015/06288/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018.

2. Barnombudsmannen har i uppdrag att bidra till att öka kunskapen om varför ensamkommande barn försvinner (S2016/04467/FST). Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2017.

3. Barnombudsmannen har sedan 2014 i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män. Uppdraget ändras såtillvida att myndigheterna ska lämna en gemensam delredovisning senast den 15 mars 2017. Myndigheterna ska lämna en gemensam slutredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018. Redovisningarna ska hänvisa till detta regleringsbrev.

4. Barnombudsmannen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

5. Barnombudsmannens uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism (Ku2016/02294/D) fortsätter. Den del av uppdraget som handlar om att lyssna på barn som direkt eller indirekt är berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till konfliktområden i terrorismsyfte ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 12 januari 2018. Uppdraget ska i sin helhet slutredovisas tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018. Redovisningarna ska hänvisa till detta regleringsbrev.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen24 557
ap.1Barnombudsmannen (ram)24 557

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 046
2017-02-252 046
2017-03-252 046
2017-04-252 046
2017-05-252 046
2017-06-252 046
2017-07-252 046
2017-08-252 046
2017-09-252 046
2017-10-252 046
2017-11-252 046
2017-12-252 051
Summa24 557
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Socialutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Justitiedepartementets polisenhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen