Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2017-10-12
Ku2017/02111/KL
Statens historiska museer
Box 5428
114 84 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer
Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens historiska museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens historiska museer ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Prognoser 2017–2021

Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 18 januari
 • 3 maj
 • 25 oktober

Avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i de avgiftsbelagda verksamheterna Försäljning av varor och Arkeologisk uppdragsverksamhet fortskrider.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens historiska museer ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Uppdrag med anledning av organisationsförändring

Statens historiska museer ska den 1 januari 2018 inordna de uppgifter från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet som regeringen beslutat den 1 juni 2017 (Ku2017/01427/KL) samt i enlighet med riksdagens ställningstagande (prop. 2016/17:116, bet. 2016/17:KrU9, rskr. 2016/17:281).

Övertagande av tillgångar och skulder från Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet har ansvaret för myndighetens tillgångar och skulder till och med den 31 december 2017. Statens historiska museer övertar ansvaret från och med den 1 januari 2018.

3

Uppdrag

Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en analys av förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i dess fortsatta arbete.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens historiska museer ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens historiska museer104 712
ap.1Statens historiska museer (ram)104 712

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.13 1413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)90 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-258 726
2017-02-258 726
2017-03-258 726
2017-04-258 726
2017-05-258 726
2017-06-258 726
2017-07-258 726
2017-08-258 726
2017-09-258 726
2017-10-258 726
2017-11-258 726
2017-12-258 726
Summa104 712
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Statens historiska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-7 0352331 9001 766134-6 668
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Tjänsteexport224-4681 7251 67748-196
Arkeologisk uppdragsverksamhet-52 476493141 780139 7802 000-49 983
Summa-59 287258145 405143 2232 182-56 847
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar001 00001 0001 000
Övrigt004 00004 0004 000
Summa005 00005 0005 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Malmö kommun
Riksförbundet Sveriges museer