Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2017-07-27
U2017/01758/UH (delvis)
U2017/03135/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
10395 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har beslutat om Universitetskanslersämbetets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Universitetskanslersämbetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Granskning av effektivitet

/ul>

3

Uppdrag

Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Uppdraget ska redovisas senast den 5 maj 2017.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2018.

Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade den 9 januari 2014 förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall på vilket sätt försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bl.a. i förhållande till hur VFU:n fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten. Universitetskanslersämbetet ska i sin uppföljning och utvärdering utgå från bestämmelserna i förordningen och de skäl och intentioner som framförs i remisspromemorian En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (U2013/04305/S) och andra aspekter som myndigheten finner relevanta. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten.

Universitetskanslersämbetet ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om uppföljningen och utvärderingen av försökverksamheten. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 september 2018. Delredovisningen ska omfatta myndighetens preliminära resultat och slutsatser när det gäller försöksverksamheten.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

Uppföljning av studentinflytande

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. Frågor om kårernas jämlika villkor och deras förutsättningar att självständigt bedriva ett meningsfullt studentinflytande ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att överväga behov av åtgärder och i förekommande fall lämna förslag till sådana. I de fall myndigheten bedömer att det behövs författningsändringar, ska sådana förslag lämnas och kommenteras. Universitetskanslersämbetet ska inom ramen för sitt uppdrag inhämta information och synpunkter från universitet och högskolor och från sådana studentkårer vid universitet och högskolor som avses i studentkårsförordningen (2009:769).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.

Uppföljning av ersättningsbeloppen för högre utbildning

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en särskild uppföljning av användningen av de olika ersättningsbeloppen för utbildning. I uppdraget ingår att beskriva hur lärosätenas klassificering av kurser har utvecklats och analysera om förändrade klassificeringar kan motiveras med ett ändrat ämnesinnehåll. I uppdraget ska också ingå att bedöma huruvida klassificeringen av liknande kurser sker likartat inom och mellan lärosätena. Vidare ska uppföljningen innehålla en analys av vilka konsekvenser utvecklingen av klassificeringarna har haft för lärosätenas effektivitet i resursanvändningen. Universitetskanslersämbetet ska också inom ramen för uppdraget föreslå hur likvärdighet i tillämpningen av kursklassificeringen kan främjas.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2017.

Redovisning av arbete med jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för åren 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Uppföljning och utvärdering av systemet för kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för att det, tre år efter att kvalitetssäkringssystemet har införts, görs en extern uppföljning och utvärdering av om systemet har varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Uppföljningen ska också belysa om, och i så fall på vilket sätt, studenters och arbetslivets erfarenheter har tagits till vara i bedömningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Utvärdering av hållbar utveckling

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5 §).

Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.

Utvärdering av försöksverksamheter med kompletterande pedagogisk utbildning

Universitetskanslersämbetet ska utvärdera försöksverksamheter med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, vars syfte bl.a. är att öka rekryteringen av ämneslärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Göteborgs universitet, Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad har i uppdrag av regeringen att ansvara för försöksverksamheterna. Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad samarbetar med organisationen Teach for Sweden. Högskolan i Halmstad har även försöksverksamhet i egen regi. I ämbetets uppdrag ingår att utvärdera genomförande och resultat av både lärosätenas försöksverksamheter och det ledarskapsprogram som Teach for Sweden ansvarar för.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 10 mars 2017.

Kartläggning av studieavgifter

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga de studieavgifter som universitet och högskolor tar ut av utländska studenter i enlighet med förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Ämbetet ska särskilt kartlägga

  • storlek på studieavgifterna, vilka kostnader som inkluderas i studieavgifterna och hur föreskriften om full kostnadstäckning tillämpas,
  • tillämpning av reglerna om återbetalning av studieavgifter,
  • utnyttjande av reglerna om separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter och erfarenheter av användning av detta regelverk,
  • hur studentmobiliteten har förändrats, särskilt från Sveriges långsiktiga samarbetsländer,
  • rekryteringsprocessen av studieavgiftsskyldiga studenter i syfte att åskådliggöra hur stor andel av de sökande som bibehåller intresset för studier i varje steg av rekryteringsprocessen,
  • hur stipendier har påverkat möjligheten att rekrytera studenter,
  • hur utbudet av utbildningar har förändrats, och
  • om rekrytering till utbildning på forskarnivå har påverkats.

Universitetskanslersämbetet ska inhämta synpunkter från universitet och högskolor och övriga berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 januari 2017.

Uppföljning av rekryteringsmål för professorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorerna som lärosätena har för perioden 2017–2019. Uppföljningen bör ske i samband med den årliga insamlingen av statistik om personal vid universitet och högskolor. Utöver det sammantagna utfallet per lärosäte ska även lärosätets utveckling per forskningsämnesområde redovisas. Redovisningen ska även omfatta en analys av den externa rektyteringen av professorer per lärosäte.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2020.

Kartläggning och analys av distansutbildningsverksamheten

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga och analysera distansutbildningsverksamheten vid universitet och högskolor. Redovisningen ska inkludera en analys av lärosätenas strategier och utbud av distansutbildning samt det stöd som erbjuds distansstuderande. Lärosätenas samarbete med kommuner, landsting och regioner för att göra högskoleutbildning tillgänglig utanför campusorterna via kommunala lärcentra eller motsvarande ska redovisas särskilt. Även goda exempel ska redovisas. Samråd ska ske med Statens skolverk med anledning av dess uppdrag om lärcentra.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 december 2017.

Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

Universitetskanslersämbetet ska utveckla uppföljningen av lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Universitets- och högskolerådet och synpunkter ska inhämtas från universitet och högskolor.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 oktober 2017.

Utvärdering av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Universitetskanslersämbetet ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021. I uppdraget ingår att utvärdera genomförande och resultat av satsningen med utgångspunkt i de syften för satsningen som angavs i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2020.

Beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna.

Universitetskanslersämbetet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 5 maj 2017 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2016.

Redovisning av utgiftsprognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

- 18 januari,

- 17 februari,

- 3 maj,

- 31 juli, och

- 25 oktober.

Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetet ska vidareutveckla det nationella systemet för kvalitetssäkring så att det omfattar även kvalitetssäkring av forskning i enlighet med vad regeringen redovisar i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208). Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Vetenskapsrådet och med företrädare för studenter och arbetsliv.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Utveckla uppföljningen av svensk forskning

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Vetenskapsrådet utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de mål för forskningspolitiken som redovisas i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter.

Vetenskapsrådet har genom beslut den 6 juli om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Vetenskapsrådet fått i uppdrag att redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Samordning av uppföljning och utvärdering

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Vetenskapsrådet lämna förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar av verksamheter vid universitet och högskolor kan samordnas. Uppdraget ska genomföras i dialog med universitet och högskolor, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 april 2018.

Utveckla uppföljningen av vissa anställningar

Universitetskanslersämbetet ska utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar, visstidsanställningar och mobiliteten i högskolan i enlighet med vad som anges i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2018.

Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I Universitetskanslersämbetets uppgift att följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden ska ingå att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Kartläggning av samverkan om dimensionering

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga hur universitet och högskolor samverkar kontinuerligt med externa parter i frågor avseende dimensionering av utbildning. Myndigheten ska även samla universitet och högskolor till diskussion om dimensioneringsfrågor. Syftet med uppdraget är att öka samverkan mellan lärosäten, arbetsliv och andra relevanta parter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet137 398
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)137 398

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 1223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 035
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2511 450
2017-02-2511 450
2017-03-2511 450
2017-04-2511 450
2017-05-2511 450
2017-06-2511 450
2017-07-2511 450
2017-08-2511 450
2017-09-2511 450
2017-10-2511 450
2017-11-2511 450
2017-12-2511 448
Summa137 398
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Bente Björk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska högskolan, Stockholm