Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 6

2017-06-29
N2017/04507/SUN
N2017/04357/KLS(delvis)
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livsmedelsverket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94, prop. 2016/17:99 utg.omr. 23, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

– fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt och hur myndigheten arbetar med service, effektivitet och bemötande. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017.

– redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

– redogöra för hur arbetet med strategin för myndighetens arbete med 3R-frågor fortlöper. Livsmedelsverket fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur.

– på företags begäran vid export utfärda intyg angående material i kontakt med livsmedel.

– redovisa hur myndigheten under året har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden, samt andra större framsteg i myndighetens digitaliseringsarbete.

Utgiftsprognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari,

den 17 februari,

den 3 maj,

den 31 juli samt

den 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

1. Friskare djur, sundare växter och en hög livsmedelssäkerhet

Livsmedelsverket ska löpande stödja regeringens arbete med EU:s lagstiftningspaket om djurhälsa, växtskydd och offentliga kontroller.

2. Åtgärder för att främja livsmedelsexport

Livsmedelsverket ska redovisa och analysera resultatet av myndighetens åtgärder under 2016 och 2017 för att främja export av livsmedel och jordbruksprodukter. Exportstrategin ska tas i beaktande i arbetet med att främja livsmedelsexport. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2018.

3. Effekter av utvecklingsarbetet i livsmedelskontrollen

Livsmedelsverket ska senast den 30 april 2017 redovisa hur verket under perioden 2017–2019 planerar att utvärdera effekterna av myndighetens genomförda, pågående och planerade arbete med att utveckla livsmedelskontrollen och göra den mer likvärdig över hela landet. En delrapportering av resultaten från de utvärderingar som avses genomföras ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2018 och en slutrapport lämnas senast den 31 maj 2020.

4. Gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott

Livsmedelsverket ska utreda och vid behov införa föreskrifter om maximalvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Livsmedelsverket ska senast den 30 april 2017 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur myndigheten planerar att genomföra uppdraget samt en tidplan för hur arbetet ska fortskrida.

5. Översyn av riskklassningsmodellen

Livsmedelsverket ska se över och vid behov justera den riskklassningsmodell som tillämpas inom livsmedelskontrollen i syfte att öka förståelsen för den kontroll som kontrollmyndigheterna utför och avgifterna kopplade till denna kontroll samt för att skapa förutsättningar för en enhetligare tillämpning av modellen. I arbetet ska Livsmedelsverket beakta Statskontorets rapport 2015:17 och remissinstansernas synpunkter på rapporten. Arbetet ska redovisas i årsredovisningen.

6. Informationsinsatser om hälsosamma matvanor för att förebygga kroniska sjukdomar

Livsmedelsverket ska genomföra systematiska informationsinsatser om hälsosamma matvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Uppdraget ingår som en del i regeringens satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Informationen ska riktas till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med särskilt fokus på primär- och närsjukvård. I uppdraget ingår också att bistå Dietisternas Riksförbund med att ta fram ett utbildningskoncept för yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården om hälsosamma matvanor. Uppdraget ges mot bakgrund av den plan för informationsinsatser som Livsmedelsverket har tagit fram i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (dnr S2015/08199/FS). Uppdraget ska utföras efter samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och relevanta professionsorganisationer. Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda 4 250 000 kronor under budgetåret 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018. I slutredovisningen ska Livsmedelsverket redogöra för strategiskt urval av hälso- och sjukvårdsverksamheter och vilka insatser som har vidtagits. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

7. Moderna beredskapsjobb

Livsmedelsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Livsmedelsverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Livsmedelsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

8. Matallergi

Livsmedelsverket ska i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, lämna förslag på hur en nationell samordning av frågor kring födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat kan utformas. Uppdraget ska utföras i dialog med berörda aktörer, t.ex. bransch- och intresseorganisationer. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017, samt slutredovisas den 31 januari 2018. Uppdraget finansieras av utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor, med högst 1 000 000 kronor. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

9. Matvaneundersökning av ungdomar som inte går i skolan

Livsmedelsverket ska komplettera matvaneundersökningen Riksmaten Ungdom med en studie av ungdomar (17-åringar) som inte går i skolan. Syftet är att samla in data om kostvanor i en grupp av ungdomar som inte nås via den pågående matvaneundersökningen av barn och unga. Huvudstudien genomförs via skolorna och det är värdefullt att även undersöka denna grupp av ungdomar. Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor. Redovisning av uppdraget med en redovisning av verksamheten och en ekonomisk redovisning ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den senast den 30 april 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

10. Livsmedelsfusk

Livsmedelsverket ska beträffande arbetet med att motverka livsmedelsfusk redovisa påvisade och förväntade effekter av de åtgärder som vidtagits samt vilka eventuella hinder som har identifierats. Med livsmedelsfusk avses misstänkta överträdelser av livsmedelslagstiftningen. En särskild redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2017.

11. Giftfri miljö

Livsmedelsverket ska redovisa myndighetens verksamhet som bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2018.

12. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Ett stärkt säkerhetsskyddsarbete hos bevakningsansvariga myndigheter, enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, är av grundläggande betydelse för totalförsvaret. Livsmedelsverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket320 091
ap.1Livsmedelsverket (ram)212 857
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)107 234

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 500 000 kronor för att delfinansiera anläggningsgodkännanden.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 13 941 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 93 293 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:14 Livsmedelsverket
ap.16 3083 %0
ap.23 2173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)31 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)72 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2526 457
2017-02-2526 457
2017-03-2526 457
2017-04-2526 457
2017-05-2526 457
2017-06-2526 457
2017-07-2526 890
2017-08-2526 890
2017-09-2526 890
2017-10-2526 890
2017-11-2526 890
2017-12-2526 899
Summa320 091
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Livsmedelsverket
1:14 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll-487-29410 0009 816184-597
Myndighetsärenden1 705-54803451351 835
Kontroll av livsmedelsanläggningar6 383-7 900127 233127 848-615-2 132
Kontroll av restsubstanser224-1 27415 64417 371-1 727-2 777
Kontroll av bekämpningsmedel3 234-1 2609 53210 617-1 085889
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner2762671 1041 05945588
Dioxinkontroll1 116-869201 355-435595
Summa12 451-10 552164 913168 411-3 498-1 599
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 588-7967 9968 250-254538
Tjänsteexport
Tjänsteexport977-1 0366 9286 77215697
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Sven-Eric Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret