Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 8

2017-06-29
N2017/04498/D
N2017/04357/KLS (delvis)
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Sveriges exportstrategi

Post- och telestyrelsen ska inom ramen för Sveriges exportstrategi bidra internationellt med kunskap om sitt verksamhetsområde.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Prognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 18 januari,

- den 17 februari,

- den 3 maj,

- den 31 juli och

- den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska vara en egen, självständig grupp under generaldirektören. För kansliets verksamhet får Post- och telestyrelsen disponera högst 6 654 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Post- och telestyrelsen ska redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen använts till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2018.

3

Uppdrag

1. Bredband

1.1 Uppföljning och analys

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Sammanställa länsstyrelsernas, Gotlands kommuns, berörda landstings och samverkansorgans rapportering av hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden i länet har genomförts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018. Utgångspunkten är Post- och telestyrelsens anvisningar för hur länsstyrelserna, Gotlands kommun, berörda landsting och samverkansorgan ska redovisa utvecklingen inom it-infrastrukturområdet.
  2. Följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2017–2018 avseende behovet av bredbandsstöd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2017 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2017. Samma uppdrag, men avseende efterfrågan för 2018–2019 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2018 och i uppdaterad form avseende tillgången senast den 30 september 2018.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen arbeta utifrån den plan som myndigheten har tagit fram för det fortsatta arbetet inom myndighetens ansvarsområden, vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad och vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Leda en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som länsstyrelserna och Tillväxtverket bedriver inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med berörda myndigheter samt Bredbandsforum.
  2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.
  3. Tillhandahålla en webbplats med information och länkar till ansvariga aktörer för området bredband inom ramen för Fonden för ett Sammanlänkat Europa Telekom (FSE-telekom).
  4. Bistå Affärsverket svenska kraftnät med råd rörande området tele- och kommunikationsnät.
  5. Redovisa hur myndigheten, inom ramen för sitt främjandeuppdrag, bidrar till kunskaps- och informationsförsörjningen vad avser markåtkomst vid bredbandsutbyggnad. Post- och telestyrelsen ska också redovisa eventuella, inte tidigare identifierade, problem som bedöms vara av strategisk betydelse för bredbandsutbyggnaden. Rapporteringen ska ske i samband med årsredovisningen.

För genomförandet av uppdragets punkter 1–3 får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdragen under punkt 1 och 2 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2018.

2. Ersättning av förlorade telefonimöjligheter

Post- och telestyrelsen ska se till att stadigvarande bostad eller fast verksamhetsställe som har haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till telefonimöjligheter om det begärs. Detta innebär att Post- och telestyrelsen på begäran kan upphandla en telefonilösning om en sådan inte kan tillhandahållas på kommersiella grunder.

Post- och telestyrelsen ska senast den 31 mars 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget.

3. Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa resultatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

4. Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen har till uppgift att främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045). Detta innebär bl.a. att myndigheten kan pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen.

  1. Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys rörande postmarknaden och posttjänster med följande information:

– utvecklingen på postmarknaden,

– konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet,

– hinder för marknadstillträde och effektiv konkurrens,

– prisutvecklingen på postmarknaden samt hur prisregleringen i 9 § postförordningen (2010:1049) har efterlevts,

– hur de krav som ställs i 3 kap. 2 § postlagen på att prissättningen och andra särskilda villkor ska vara öppna för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterade har efterlevts av den utsedde tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten, samt

– om de serviceställen som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten ligger så tätt att användarnas behov beaktas i landets alla delar.

Post- och telestyrelsen ska också redovisa:

– arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten, samt

– eventuella förändringar i servicenivån av de tjänster som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 14 april 2017.

2. Post- och telestyrelsen ska noga följa utvecklingen på postmarknaden och bevaka att posttjänsternas kvalitet upprätthålls samt redovisa förslag till åtgärder vid behov.

Uppdraget ska rapporteras löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

5. Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska främja de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2018.

Vid genomförandet av uppdraget ska Post- och telestyrelsen samverka med Länsstyrelsen i Dalarnas län, Tillväxtverket, andra berörda myndigheter, näringsliv samt intresse- och branschorganisationer. Arbetet bör vid behov samordnas med angränsande områden som stöd till kommersiell service, post och elektroniska kommunikationstjänster samt med myndighetens arbete med insatser för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen får inom ramen för detta uppdrag lämna bidrag till länsstyrelsernas och andra berörda myndigheters arbete med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

6. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Post- och telestyrelsen ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

7. Moderna beredskapsjobb i staten

Post- och telestyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Post- och telestyrelsen ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Post- och telestyrelsen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen28 516
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)28 516

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagspost 1 får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter, bl.a.:

– förvaltningsutgifter för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning och för grundläggande betaltjänster,

– utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap,

– projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga det it-politiska målet inom myndighetens ansvarsområde.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen140 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)140 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagspost 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för

– posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

– utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

– befordran av blindskrift,

– nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

– utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar, andra insatser för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, som t.ex. användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen som genomförs med berörda aktörer,

– särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor.

Medel kan betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen31 537
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)31 537
ap.4Grundläggande betaltjänster - uppföljning m.m. (ram)0

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagspost 2 får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64–65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagspost 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

Anslagsposten får även användas för utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

Av anslagsposten får 300 000 kronor användas för finansiering av Tillväxtverkets arbete med beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för regionala kartläggningar och beslut enligt förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen126 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen (ram)26 014

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagspost 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer-del till Post- och telestyrelsen

Anslagspost 2 får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer.

Av anslagsposten får 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (dnr N2016/08066/D och dnr N2016/08067/D), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 2 014 000 kronor användas till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster såsom allmänt tillgängliga telefonitjänster i de fall där behovet inte tillgodoses av marknaden. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning av allmänt tillgängliga telefonitjänster och tillgången till internetanslutningar/ bredband. Detta inkluderar även att högst 200 000 kronor användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.18553 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 208Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.3946Inget0
ap.40Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 0006 0000
ap.2780Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1200 000120 00060 00020 0002020
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.336 00013 93511 71510 3502022
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1240 00084 00061 00095 0002022
ap.25 0003 7501 0002502020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

Tillfällig ökning av bemyndiganderamen för att omhänderta sårbarheter som identifierats i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys. Kostnaderna för ingångna avtal behöver fördelas över en kalendertid om fem år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 376
2017-02-252 376
2017-03-252 376
2017-04-252 376
2017-05-252 376
2017-06-252 376
2017-07-252 376
2017-08-252 376
2017-09-252 376
2017-10-252 376
2017-11-252 376
2017-12-252 380
Summa28 516
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation37 1585 918228 000239 000-11 00032 076
Post49931430 00030 0000813
Radioutrustning2 526-2 49910 50010 500027
Betrodda tjänster00151500
Utbyggnad av bredbandsnät0-10 91725 00021 0004 000-6 917
Summa40 183-7 184293 515300 515-7 00025 999
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter får Post- och telestyrelsen disponera högst 3 000 000 kronor från anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, anslagspost 8 Gemensamma e-förvaltningsprojekt - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Utbyggnad av bredbandsnät

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar945300100 000100 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2017 (prop. 2016/17:1, utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Avgiftsuttaget för 2017 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 693 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras500
Belopp angivna i tkr

Villkor

För det fall ett öppnat brev (s.k. obeställbara brev) innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Susanne Bergman
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/FST
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket
Samtliga länstyrelser