Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:35

2017-06-22
M2017/01682/S
M2017/01666/S
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:18 Elbusspremie
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:18 Elbusspremie för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 20, bet. 2016/17:MJU1, rskr. 2016/17:116, prop. 2016/17:99 utg.omr. 20, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:18

Elbusspremie (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet93 000
ap.1Elbusspremie (ram)93 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Elbusspremie

Anslagsposten får användas för att främja introduktionen av elbussar på marknaden. Energimyndigheten får använda 625 000 kronor för sina administrativa kostnader samt kostnader för kommunikation kopplade till premien.

Villkoren för anslaget regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie för att främja introduktionen av elbussar på marknaden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:18 Elbusspremie
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Elbusspremie
ap.140 00020 00020 00002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under "Infriande åtaganden" i tabellen är indikativa.

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Trafikverket
Riksgäldskontoret