Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2017-06-22
A2017/01352/A
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
11399 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:115, prop. 2016/17:1 utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU2, rskr. 2016/17:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

MÅL

  • Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras bland annat genom att rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden ska motverkas. Övergång till arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning ska tydligt förbättras för kvinnor och män.
  • Potentialen i ett ökat antal nyanlända i arbetskraften ska tas tillvara och arbetsmarknadsetableringen ska förbättras. Andelen personer som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka, särskilt bland kvinnor. Även bland de inskrivna som avslutat en etableringsplan och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska en större andel gå till arbete eller studier.
  • Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas. Andelen långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin som går till arbete eller studier ska öka.
  • För att minska ungdomsarbetslösheten ska den tid som går innan unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete minska i syfte att tydligt närma sig 90-dagarsgarantin. Särskilt viktiga är de unga som riskerar långtidsarbetslöshet.
  • Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som övergår till arbete eller studier ska öka.
  • Inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning, särskilt inskrivna i etableringsuppdraget, ska i högre utsträckning påbörja reguljära studier. Studierna kan bedrivas såväl inom ramen för ett arbetsmarknadspolitisk program eller en etableringsplan som utanför dessa.

3

Uppdrag

1. Förändringar av arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen ska redovisa status vad avser genomförande av nya intiativ och regeringsbeslut. Redovisningen ska bland annat beskriva resultat, organisering av arbetet inom myndigheten, samverkan med andra aktörer samt vilka utmaningar som finns och hur myndigheten avser att hantera dessa. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget senast den 4 maj 2017 samt i samband med årsredovisningen för 2017.

2. Kompetenskartläggning asylsökande

Arbetsförmedlingen ska, för att underlätta etableringen för vissa nyanlända, erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande och verka för att asylsökande kvinnor och män kompetenskartläggs och att de asylsökande får kunskap om vilket stöd Arbetsförmedlingen kan erbjuda i samband med detta.

3. Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i sitt arbete för att minska ungdomsarbetslösheten och att utveckla sitt samarbeta med kommunerna, även samverka med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2014:157). Arbetsförmedlingen ska som ett led i sitt arbete att ta tillvara potentialen i ett ökat antal nyanlända i arbetskraften och att förbättra arbetsmarknadsetableringen även redovisa den fördjupade samverkan med främst kommunerna som följer av delegationens utökade uppdrag (dir. 2017:20). Redovisningen ska särskilt avse hur erfarenheterna av samverkan har tagits tillvara.

4. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Arbetsförmedlingen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 avseende myndighetens egna insatser vad gäller anställningar enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket om ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete. 

5. Information om anställningsstöd

Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen ska gemensamt identifiera hur Tillväxtverkets nätverk kan användas för att bidra till att informera om de anställningsstöd som finns till arbetsgivares förfogande. En sådan gemensam insats syftar till att skapa synergieffekter mellan myndigheternas verksamheter och via utökad information sänka tröskeln för företag att anställa personer med anställningsstöd.

6. Strategiska offentliga inköp

Arbetsförmedlingen ska utifrån Nationella upphandlingsstrategin (bilaga till beslut Fi2016/00833/00) redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp.

7. Ramverk för it-kostnader

Arbetsförmedlingen ska delta i arbetet med att undersöka och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader.

8. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kopplad till AKU. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska göra beställningen efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Arbetsförmedlingen ska vid årets slut ha anvisat minst 3 100 personer med långa tider utan arbete till utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall AB enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

9. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete utreda behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de kvinnor och män som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 19 maj 2018.

10. Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Syftet med uppdraget är att skapa goda förutsättningar för individen att uppnå egen försörjning. Utgångspunkten för översynen ska vara att regelverket ska underlätta för deltagare i rehabiliteringssamverkan att ta del av Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som individens försörjning inte ska påverkas.

Myndigheterna ska vid behov föreslå förändringar i nuvarande regelverk och utforma ett gemensamt förslag på ny reglering. Förslagen som lämnas bör innebära förenklingar för båda myndigheterna. Förslagen ska inte innebära ökade utgifter på statsbudgeten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast 31 mars 2017.

11. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger och aktivt medverka i genomförandet av programmet.

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

12. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport kring de arbetsmarknadspolitiska programmen samt en rapport om etableringsuppdragets olika delar. Båda rapporterna ska utgå från helårsuppgifter för 2016 och ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2017.

13. Jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen ska, i årsredovisningen för 2017 respektive 2018, redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering, enligt inlämnad plan, i syfte att uppnå de jämställthetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Arbetsförmedlingen ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete under åren 2015–2017.

14. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2017–2021 den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober 2017. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

I prognosen som lämnas i januari 2017 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober föregående år.

I prognosen som lämnas i juli 2017 ska beställningsbemyndigandet som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Arbetsförmedlingen ska vid prognostillfällena redovisa:

- En prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- En prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget, uppdelad per program och insats.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt.

Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt

- inkomster på inkomsttitel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen6 379 887
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)6 379 887

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen3 597 643
ap.1Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)3 562 643
ap.3Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)35 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsposten får användas på motsvarande sätt som anges i det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3 a–f samt h-i, 6, 8 och 9.

3. Anslagsposten får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

4. Anslagsposten får användas för rese- och flyttkostnader enligt 16 § 2 och 3 och 16 a § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

5. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning för vissa nyanlända invandrare får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

6. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

7. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

8. Anslagsposten får användas för tidiga insatser för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.

9. Anslagsposten får användas för ersättning för etableringslotsar avseende beslut fattade under 2015.

ap.3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen8 381 086
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)8 381 086

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 90 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen27 445 318
ap.1Aktivitetsstöd (ram)12 288 491
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)12 863 522
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 293 305

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 e §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2017 om 2 378 855 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2014 om -85 550 000 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen11 178 636
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)11 123 636
ap.3Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)55 000
Disponeras av Kammarkollegiet93 700
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)93 700

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2015 (A2015/01466/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisation från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 11 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31-32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen (18 § i dess lydelse enligt SFS 2010:1464). Stödet ska uppgå till 210 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

6. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

9. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd.

11. Anslagsposten får användas för ekonomisk stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157)om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

12. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av EU-kommissionen. När bidraget betalats ut av EU-kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

13. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända :
a) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun för kostnader för att anordna ett arbete inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 11 000 kronor per månad och person.
b) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun som anordnar praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 3 300 kronor per månad och person.

14. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

15. Anslagsposten får användas för ersättning för den som anordnar arbetsprövning inom arbetslivsintroduktion avseende beslut fattade 2016.

16. Arbetsförmedlingen får använda högst 105 000 000 kronor för att via kommunerna skapa sommarjobb för ungdomar som avslutat årskurs nio samt de som avslutat första eller andra årskursen inom gymnasieskolan. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand, t.ex. ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, nyanlända invandrare eller ungdomar som av sociala skäl behöver sysselsättning, ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

ap.3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsposten får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända .

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2018 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2017 pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 721 571
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 721 571

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

Från och med den 1 juli 2017 får anslagsposten användas för bidrag till motsvarande insatser enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som motsvarar de bidrag som anges i första stycket.
Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen6 216 007
ap.1Nystartsjobb (ram)6 119 850
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)96 157

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Nystartsjobb

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

1. Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1318 994Inget0
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1179 932Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1251 4333 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1614 425Inget0
ap.2643 176Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1556 082Inget0
ap.303 0000
ap.40Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1686 078Inget0
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1305 993Inget0
ap.24 808Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:1 ap.21:1 ap.1100 %
1:1 ap.31:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Etableringsåtgärder
ap.5ram

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.2ram
ap.3ram
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.2ram
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.12 000 0001 300 000400 000300 0002027
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.16 965 0006 500 000300 000165 0002027
ap.435 00035 000

2018
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.113 400 0009 700 0002 800 000900 0002021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)878 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25698 424
2017-02-25698 424
2017-03-25698 424
2017-04-25698 424
2017-05-25698 424
2017-06-25698 424
2017-07-25698 424
2017-08-25698 424
2017-09-25698 424
2017-10-25698 424
2017-11-25698 424
2017-12-25698 422
Summa8 381 086
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport9423940802-802534
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

3. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000-2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

4. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

5. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättningoch aktivitetsstöd  och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

6. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:3 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1 och anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2017 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2018. Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2017 och sker fram till och med den 12 januari 2018 ska redovisas mot 2017 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2017/2018. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat. 

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Henrik Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Socialdepartmentet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Sveriges Kommuner och Landsting