Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2017-06-29
N2017/04499/SUBT
N2017/04357/KLS(delvis)
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Boverket inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Boverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Boverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Boverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 18 januari

– den 17 februari

– den 3 maj

– den 31 juli och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

1. Uppdrag för att effektivisera plangenomförandeprocessen

Planprocessutredningen har i betänkande SOU 2015:109 redovisat att många kommuner regelmässigt tillämpar offentlig upphandling vid utförande av allmänna platser och va-anläggningar, trots att varken lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller EU-rätten, enligt utredningen, förutsätter detta. Mot bakgrund av Planprocessutredningens slutsatser ska Boverket utreda förutsättningarna för byggherren eller fastighetsägaren att enligt 6 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900) själv vidta åtgärder som innebär anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser m.m. utan föregående upphandling i de fall anläggningarna efter genomförandet ska överlämnas till kommunen. Om Boverkets utredning visar att plan- och bygglagen inte är ändamålsenligt utformad ska myndigheten föreslå lämpliga författningsändringar eller redovisa sådana andra åtgärder som bör vidtas för att plangenomförandet ska kunna ske på ett rationellt sätt. Uppdraget ske genomföras efter samråd med Lantmäteriet och Upphandlingsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.

2. Utvärdering av tillämpningen av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Boverket ska utvärdera tillämpningen av lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt de förändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) respektive hyresförhandlingslagen (1978:304) som trädde i kraft den 1 januari 2011. Utgångspunkten för utvärderingen är de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens roll i vilken de ska agera affärsmässigt och samtidigt vara allmännyttiga. Boverket ska uppmärksamma eventuella problem till följd av brister i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagen och vid behov lämna förslag på åtgärder. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar eller förordningar ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

3. Partiella hyreskontrakt

För att möjliggöra för ett effektivare nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet bör förutsättningarna för att fler hushåll delar på en större bostad utredas. Boverket ska därför utreda möjligheten för fastighetsägare att tillämpa partiella hyreskontrakt, dvs. hyreskontrakt med besittningsskydd på en del av en bostad, för såväl nyproducerade som för befintliga bostäder. Om det krävs författningsändringar eller andra åtgärder ska Boverket lämna förslag på sådana. Förslag på författningsändringar ska dock inte lämnas avseende 12 kap. jordabalken (hyreslagen) eller som i övrigt reglerar det kontrakträttsliga förhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2017.

4. Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster

De krav som fastighetsägare och hyresvärdar ställer på blivande hyresgäster om exempelvis schablonmässiga hyreskrav, tidigare skuldfrihet eller att försörjningsstöd inte godkänns som inkomst leder i många fall till att hushåll, som trots ekonomisk möjlighet att klara hyran ändå får svårt att etablera sig på hyresbostadsmarknaden. Boverket ska genomföra en kartläggning av de krav och villkor som fastighetsägare ställer på blivande hyresgäster, exempelvis inkomstkrav, inför tecknandet av ett hyreskontrakt. I redovisningen ska fastighetsägarnas krav och villkor framgå, hur stor del av hyresbeståndet kraven och villkoren omfattar, om kraven och villkoren skiljer sig åt mellan olika kommungrupper samt en analys av eventuella skillnader i påverkan på kvinnor och män. Boverket ska, utifrån kartläggningen, vid behov lämna förslag på åtgärder som underlättar inträdet på bostadsmarknaden och samtidigt tillvaratar fastighetsägarnas intressen (dock inte författningsförslag). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

5. Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker

Enligt plan- och byggförordningen (2011:338) ska Boverket ge tillsynvägledning till länsstyrelsen. Boverket ska utveckla sin tillsynsvägledning avseende risken för översvämning. Syftet med uppdraget är att tillsynsvägledningen ska skapa förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn är samordnad och förutsebar.

Tillsynsvägledningen bör klargöra vilket underlag som behövs för länsstyrelsernas prövning och hur bebyggelse bör vara utformad för att anses lämplig i förhållande till risken för översvämning vid sjöar och vattendrag, bl.a. i fråga om vilken återkomsttid som olika slag av bebyggelse bör tåla. Tillsynsvägledningen bör även klargöra hur bebyggelse i anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhållande till globalt stigande havsnivåer. Tillsynsvägledningen bör utformas med hänsyn till sådana intressen som är viktiga från allmän synpunkt, bl.a. behovet av långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur och en god hushållning med mark- och vattenområden. Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens meteorologiska och hydrologiska institut ska bistå Boverket i arbetet med att ta fram tillsynsvägledningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

6. Användandet av digital teknik

Boverket ska sammanställa och analysera de uppgifter rörande länsstyrelsernas handläggningssätt som Boverket erhåller i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 13 Användandet av digital teknik. Boverkets sammanställning ska dels lyfta fram positiva erfarenheter och tillämpningsexempel från ett antal länsstyrelser och de konsekvenser som en ökad användning av digital teknik medför, dels sprida erfarenheterna och exemplen vidare till länsstyrelser och kommuner. Boverkets sammanställning ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017.

7. Utredning av tillsynen och efterlevnaden av energihushållningskravet

Boverket ska utreda behovet av ändringar i regelverket eller andra styrdokument så att energihushållningskravet vid nybyggnad uppfylls i större omfattning. I uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå lämpliga sanktionsmöjligheter när energihushållningskravet inte uppnås. Boverket ska utreda om tillsynen av energikraven i byggprocessen kan, och i så fall bör, samordnas med tillsynen av energideklarationerna. I de fall Boverket föreslår ändringar i lagar eller förordningar ska författningsförslag lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

8. Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Boverket ska utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2017.

9. Tillsynsvägledning avseende lekplatser

Boverket har med anledning av återrapporteringskrav 1 i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisat erfarenheterna från kommunernas tillsyn av lekplatser (dnr N2016/02796/PBB). Enligt redovisningen är det tydligt att kommunerna är i behov av vägledning som innehåller tydliga krav på vad som ingår i tillsynen. Boverket ska mot bakgrund av återrapporteringen utveckla tillsynsvägledningen avseende lekplatser i syfte att underlätta och främja byggnadsnämndernas tillsyn av lekplatser. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Konsumentverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.

10. Mina meddelanden

Anslutningen till Mina meddelanden är i dag för låg för att tjänsten ska vara effektiv. För att realisera förväntad besparingspotential och öka användarnyttan ska Boverket under 2017 ansluta till tjänsten Mina meddelanden med alla meddelandeflöden som adresseras till personer eller organisationer som kan skickas digitalt. Boverket ska även analysera vilka andra typer av meddelanden som kan skickas via Mina meddelanden utöver de som skickas per post i dag, exempelvis påminnelser eller bekräftelser – i syfte att öka servicegraden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2018.

11. Föreskrifter om byggnaders energihushållning

Boverket ska, för att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda i föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen, utforma energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader som ska tillämpas från den 1 januari 2021, och som tar sikte på kostnadsoptimala nivåer vid ikraftträdandet. Boverket ska redovisa de förutsättningar och antaganden som ligger till grund för de kostnadsoptimala nivåerna. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att nivåerna i efterhand ska kunna utvärderas med avseende på kostnadsoptimalitet och direktivets syfte med nära-nollenergibyggnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017

12. Moderna beredskapsjobb

Boverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Boverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Boverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

13. Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

Boverket ska sammanställa och redovisa de uppgifter som myndigheten erhåller från länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev, uppdrag 9 Tillsyn och tillsynsvägledning över kommunernas plan- och byggverksamhet, uppdrag 10 Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen och uppdrag 11 Handläggning och rådgivning för att möta behovet av bostäder. Enligt plan- och byggförordningen ska Boverket sammanställa och redovisa erfarenheterna från tillämpningen av plan- och bygglagen till regeringen. Boverket ska även sammanställa och redovisa erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete samt länsstyrelsernas och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Boverket ska även analysera och redovisa sin bedömning av om bestämmelserna i 9 kap. 31 b–31 e §§ plan- och bygglagen är ändamålsenligt utformade. Analysen bör utgå från länsstyrelsernas redovisning av hur den kommunala tillämpningen ser ut när det gäller möjligheten att ge lov för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser. Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2018.

14. Byte av fastbränslepannor och vedeldade rumsvärmare

Till följd av en relativt omfattande begagnatmarknad förekommer det att fastbränslepannor och vedeldade rumsvärmare byts ut mot produkter som i många fall inte uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler. Boverket ska lämna förslag på hur det kan säkerställas att reglerna följs vid byte av fastbränslepannor och vedeldade rumsvärmare. Om förslagen innebär ändringar av lag eller förordning ska förslag på sådana lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Boverkets pågående uppdrag.

15. Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller

Utöver vad som framgår av uppdrag 2 Uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2016 gäller nedanstående avseende omgivningsbuller.

Om Boverket, i samband med uppföljningen av förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ser behov av förändringar av förordningen ska myndigheten ta fram författningsförslag inklusive konsekvensbedömningar av dessa. Det ingår inte i uppdraget att ta fram författningsförslag gällande buller från militära luftfartyg som utför flygningar för militära ändamål. Boverkets redovisning i denna del ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

Boverket ska även i övrigt utvärdera tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen avseende omgivningsbuller utanför bostadsbyggnader och analysera effekterna av det befintliga regelverket. Boverket ska även, om det finns behov, lämna författningsförslag inklusive konsekvensbedömningar av dessa. Boverkets redovisning i denna del ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

De ovan nämnda redovisningstidpunkterna ersätter den redovisningstidpunkt som angavs i regleringsbrevet för budgetåret 2016 vad gäller omgivningsbuller. Vid utförandet av uppdraget ska Boverket samråda med Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Boverket99 500
ap.1Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)99 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslaget får användas för stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Boverket43 000
ap.1Stöd ordna bostad (ram)43 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Stöd ordna bostad

Anslaget avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

1:4

Boverket (Ramanslag)

Disponeras av Boverket234 722
ap.1Förvaltningskostnader (ram)193 722
ap.5Eurokoder och standarder (ram)7 000
ap.7Marknadskontroll (ram)7 000
ap.9Byggproduktförordningen (ram)2 000
ap.10PBL kompetensinsatser (ram)15 000
ap.2Nationellt informationscentrum för hållbart byggande (ram)10 000
Disponeras av Kammarkollegiet9 069
ap.13Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet (ram)810
ap.6Nationellt informationscentrum för hållbart byggande och översyn av byggregler m.m. (ram)8 259

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna.

2. Anslagsposten får användas för deltagande i standardiseringsarbete. Boverket får använda dessa medel, samt de övriga medel verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardiseringen inom Boverkets ansvarsområde.

3. Anslagsposten får användas för genomförandet av det svenska ordförandeskapet i den multilaterala organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea (VASAB) (dnr 2016/07459/PBB).

ap.5 Eurokoder och standarder

Anslagsposten får användas för att i första hand göra eurokoderna, och i andra hand övriga standarder inom byggområdet, tillgängliga.

ap.6 Nationellt informationscentrum för hållbart byggande och översyn av byggregler m.m.

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.9 Byggproduktförordningen

Anslagsposten ska finansiera driften av den kontaktpunktverksamhet som infördes under 2013 för att bl.a. svara på frågor om regler för byggprodukter som ska säljas på den svenska marknaden.

ap.10 PBL kompetensinsatser

Anslagsposten ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (dnr N2016/07801/PBB).

ap.13 Till internationellt arbete inom boende-, samhällsplanerings- och byggområdet

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket978 000
ap.1Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus (ram)478 000
ap.2Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (ram)500 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.3Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus

Anslagsposten får användas för stöd till renovering och energieffektivisering i visssa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. 1 000 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.2 Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Anslagsposten får användas för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. 3 500 000 kronor av anslagsposten får användas för Boverkets merkostnader för att administrera stödet.

ap.3 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

1:8

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 800 000
ap.1Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande (ram)1 800 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

Anslagsposten får användas för stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Av anslaget får 500 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

1:9

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket2 678 000
ap.3Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (ram)2 678 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län22 000
ap.5Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)22 000

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslagsposten får användas för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Av anslagsposten får 6 000 000 kronor användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

ap.5 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Örebro län

Anslagsposten får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av verksamhet som länsstyrelserna bedriver i enlighet med förordningen om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande och förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2015

1:4

Innovativt byggande (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Innovativt byggande (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Innovativt byggande

Anslagsposten får användas för att främja innovativt byggande av bostäder för unga i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. Anslagsposten får även användas för Boverkets merkostnader för att administrera anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.10Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.10Inget0
1:4 Boverket
ap.15 8123 %0
ap.20Inget0
ap.52103 %0
ap.60Inget0
ap.72103 %0
ap.9603 %0
ap.104503 %0
ap.1303 %0
1:4 (2015) Innovativt byggande
ap.1 (2015)0Allt0
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
ap.10Inget0
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.30Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:6 (2016) Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
ap.1 (2016)ram
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.1ram
1:10 (2015) Stöd gällande utveckling i strandnära lägen
ap.1 (2015)ram
1:11 (2016) Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum
ap.1 (2016)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.143 00010 00010 00022 7002025
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
ap.1180 00030 00050 000100 0002020
ap.2220 000170 00050 00002020
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
ap.33 000 0001 500 0001 000 000500 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken Infriade åtaganden i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamen för anslag 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag avser ekonomiska åtaganden som har reglerats i avtal för omstrukturering av kommunala bostadsföretag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

1. Boverket har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som ställts ut av myndigheten.

2. Boverket ska informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymme under punkt 1 utnyttjas.

Garantier

Boverket får under 2017 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder och förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst ett belopp om 10 000 000 000 kronor.

Boverket får under 2017 ställa ut kreditgarantier enligt förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst ett belopp om 5 000 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Boverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2518 727
2017-02-2518 727
2017-03-2519 727
2017-04-2519 727
2017-05-2519 727
2017-06-2519 727
2017-07-2519 727
2017-08-2519 727
2017-09-2519 727
2017-10-2519 727
2017-11-2519 727
2017-12-2519 725
Summa234 722
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Boverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Förvaltningskostnader
1:4 ap.2Nationellt informationscentrum för hållbart byggande
1:4 ap.5Eurokoder och standarder
1:4 ap.7Marknadskontroll
1:4 ap.9Byggproduktförordningen
1:4 ap.10PBL kompetensinsatser

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-2 3451110-2 344
Kreditgarantier2 166 6543 83816 80025 500-8 7002 161 792
Summa2 164 3093 83916 80125 501-8 7002 159 448
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens bostadskreditnämnd (BKN) har i ett regeringsbeslut den 7 april 1994 (dnr Fi1994/1034) bemyndigats att under vissa närmare angivna villkor förvärva och inneha fastigheter för vilka statlig kreditgaranti utfärdats. I och med inordnandet av BKN i Boverket den 1 oktober 2012 har detta bemyndigande övergått till Boverket. I förordningen (2011:211) om utlåning och garantier finns bestämmelser om att Boverket ska ha en garantireserv och att reserven får belastas med kostnader för indrivning och ianspråktagande av säkerheter avseende infriade garantier som hör till reserven. Kostnader och intäkter i samband med eventuella fastighetsförvärv ska särredovisas till regeringen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Boverket ska inte tillämpa 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) inom verksamheten med kreditgarantier.

Boverket får under 2017 med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen (2011:223) ingå ekonomiska åtaganden som medför utgifter under 2018 med högst 10 000 000 kronor för anslagspost 2 under anslag 1:4 Boverket. Boverket får dock inte ingå ekonomiska åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen mot övriga anslagsposter som myndigheten disponerar under anslag 1:4 Boverket.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Per Hollander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret