Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2017-06-22
U2013/04435/GV
U2017/01056/GV (delvis)
U2017/02839/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105, prop. 2016/17:99 utg.omr. 16, bet. 2016/17:FiU21, rskr. 2016/17:350).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samtliga återrapporteringskrav som avser individbaserad statistik ska redovisas uppdelade efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Mål

Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet och de utbildningar som myndigheten lämnar statligt stöd för ska åtnjuta högt förtroende hos myndighetens intressenter.

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet.

Andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar ska öka. Detta gäller även andelen examinerade av antalet antagna utrikes födda kvinnor och män i utbildningarna.

Andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser ska öka.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att uppfylla målen.

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

 • hur många av samtliga sökande som ansetts behöriga enligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och hur många av dessa som antagits till den sökta utbildningen samt en bedömning och analys av resultatet, och
 • antalet beslut om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan fördelat på antal utbildningsomgångar och utbildningsområden samt en bedömning och analys av resultatet.

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Redovisningen ska omfatta beslut som gäller för tiden 2017–2019 och besluten ska fördelas på högskoleförberedande utbildningar och övriga utbildningar. Av redovisningen ska även framgå utbetalat statsbidrag 2017 fördelat på högskoleförberedande utbildningar och övriga utbildningar. 

Kontakttolk- och teckenspråkstolkutbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd för kontakttolk- respektive teckenspråkstolkutbildningar som avser 2017 och 2018. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till folkhögskolor och studieförbund samt för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilka belopp. Myndigheten ska även redovisa genomströmningen av studerande i de nämnda utbildningsformerna och vidtagna åtgärder för att öka genomströmningen.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Myndigheten ska redovisa

 • antalet respektive andelen utbildningar som blivit föremål för tillsyn och kvalitetsgranskning och vad som framkommit i samband med dessa insatser,
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet respektive andelen ärenden som resulterat i beslut om kritik, och
 • antalet respektive andelen beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik.

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten ska redovisa beslut om nivå för kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Av redovisningen ska framgå antalet ansökningar och andelen beviljade ansökningar om nivåplacering fördelade på utbildningsinriktning och nivå i referensramen. Myndigheten ska även redovisa erfarenheter från arbetet med ansökningsprocessen och med databasen för kvalifikationer samt vilka informationsinsatser myndigheten har genomfört.

Validering

Myndigheten ska redovisa hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat i fråga om validering.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras och analyseras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 

 • 18 januari,
 • 17 februari,
 • 3 maj,
 • 31 juli, och
 • 25 oktober.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

 1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Myndigheten för yrkeshögskolan ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.
 2. Myndigheten ska följa upp och redovisa konsekvenserna av att förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar ersatts av förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Redovisningen ska bl.a. innehålla en konsekvensanalys av att utbildningar som tidigare bedrivits enligt förordningen om statligt stöd till kompletterande utbildningar numera bedrivs enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar eller inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska vid behov föreslå regelförändringar. Uppdraget ska genomföras i dialog med berörda branschorganisationer och utbildningsanordnare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 december 2017.

Pågående uppdrag

 1. Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.
 2. Myndigheten ska, i samarbete med branscher som har kunskap om och erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller, utarbeta en standard för branschvalidering av yrkeskompetens som kan vara ett stöd vid branschernas utveckling och vidareutveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller. Standarden ska kunna anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar. Myndigheten ska förankra standarden i myndighetens branschnätverk för validering. Genomförandet och resultatet av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.
 3. Myndigheten ska kartlägga insatsen svenska med yrkesinriktning inom yrkeshögskolan och föreslå åtgärder inom ramen för insatsen som kan bidra till att examensgraden för utrikes födda kvinnor och män kan öka. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 mars 2017.
 4. Myndigheten ska utarbeta en plan för införandet av en möjlighet att bedriva behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Av planen ska framgå vilka förberedelser som myndigheten behöver göra, exempelvis informationsinsatser riktade till presumtiva studerande och utbildningsanordnare. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 januari 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan107 448
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)107 448

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningsuppgifter.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan2 085 641
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)2 085 641

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

3. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

4. Högst 360 000 kronor får användas för att främja studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

5. Högst 157 945 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

6. Högst 40 000 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd för utbildningar till trafikflygare inom yrkeshögskolan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 2233 %0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11104 782Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.114 800 0002 160 0001 240 0001 400 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-258 954
2017-02-258 954
2017-03-258 954
2017-04-258 954
2017-05-258 954
2017-06-258 954
2017-07-258 954
2017-08-258 954
2017-09-258 954
2017-10-258 954
2017-11-258 954
2017-12-258 954
Summa107 448
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Helena Asp
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, FST ÄFG, JÄM
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF
Näringsdepartementet, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:5, 2017-06-22

Diarienummerförteckning

U2013/04435/GV
U2017/01056/GV (delvis)
U2017/02839/BS (delvis)
U2017/02852/GV